Föreningsbidrag

Vid Socialnämndens sammanträde 2007-02-22 beslutades om en policy för föreningsbidrag. Se ett utdrag här nedan. Sista ansökningsdag för bidrag är den 31/3.

Policy för föreningsbidrag

Bidragsberättigade föreningar och organisationer är de som är aktiva inom verksamhetsområdet social omsorg och som bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse med den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Aktiviteten eller verksamheten, för vilket bidrag söks, ska vara ett komplement till socialnämndens verksamhet i Ystad.

Aktiviteten eller verksamheten ska stå öppen för alla. Föreningen skall vara en demokratiskt uppbyggd organisation med styrelse, stadgar och revisorer samt ha;

  • minst 10 registrerade medlemmar,

  • antagit stadgar och målsättning för sin verksamhet samt ha en betydande verksamhet enligt uppgjord handlingsplan,

  • årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse har godkänts,

  • årlig medlemsavgift

Föreningen skall vara i behov av medel. Någon form av kapitalbindning kan ej accepteras. Erhållna medel ska vara avvägda mot nytta av insatserna.

Klientorganisationer, som ej har samma finansiella förutsättningar som större etablerade organisationer, ska prioriteras.

Ansökan skall årligen inkomma till socialnämnden senast den 31 mars innehållande följande handlingar:

  1. Stadgar och målsättning för föreningen

  2. Årsmötesprotokoll

  3. Kassa- och revisionsberättelse

  4. Verksamhetsberättelse

  5. Handlingsplan för kommande verksamhetsår

  6. Plan för att hantera tillgänglighet vad gäller rörelsehinder, nedsatt orienteringsförmåga, hörsel m.m. till lokaler, aktiviteter och informationsmaterial. (Denna punkt lades till efter Socialnämndens beslut 2016-10-27)

Redovisning av bidrag skall göras i samband med föreningens årsredovisning.

 

Socialnämnden beslutar att tillägg göres enligt följande:

Föreningen skall ej vara berättigad till bidrag hos någon annan förvaltning i Ystads kommun samt att i övrigt anta denna policy för föreningsbidrag.

Publicerad 2013-06-17, Uppdaterad 2017-03-14