Regler avseende föreningsbidrag från Socialnämnden

Antagna av Socialnämnden 2018-09-20, § 133

Socialnämnden anser att det är angeläget att stödja och utveckla samverkan med frivilligorganisationer som bedriver ett ideellt och socialt arbete, då de utgör en viktig del av samhället Ystads kommun. Föreningsarbete med socialt inslag är sådana insatser som är riktade till att öka välfärden för individer och grupper. Föreningarna kan genom sin verksamhet skapa mötesplatser och delaktighet för de målgrupper som nämnden vill nå med sin verksamhet samt fungera som komplement till det sociala arbetet som socialnämnden bedriver. Socialnämnden har därför föreningsbidrag som kan sökas av föreningar för att stödja deras arbete.

Förutsättningar för ansökan

  • Bidragsberättigade föreningar och organisationer är de som är aktiva inom verksamhetsområdet social omsorg och som bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse med den lagstiftning som gäller för verksamheten.
  • Aktiviteten eller verksamheten, för vilket bidrag söks, ska vara ett komplement till socialnämndens verksamhet i Ystad.
  • Aktiviteten eller verksamheten ska stå öppen för alla. Föreningen ska vara en demokratiskt uppbyggd organisation med styrelse, stadgar och revisorer samt ha:

- Minst 10 registrerade medlemmar
- Föreningen ska vara religiöst och partipolitiskt oberoende
- Antagit stadgar och målsättning för sin verksamhet samt ha en betydande verksamhet enligt uppgjord handlingsplan
- Årsmöte där verksamhets-, kassa-, och revisionsberättelse har godkänts.
- Årlig medlemsavgift

  • Föreningen ska vara i behov av pengar. Någon form av kapitalbindning kan inte accepteras. Erhållna pengar ska vara avvägda mot nytta av insatserna.

Ansökans innehåll:

  • Årsmötesprotokoll
  • Kassa- och revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse
  • Handlingsplan för kommande verksamhetsår
  • Plan för att hantera tillgänglighet vad gäller rörelsehinder, nedsatt orienteringsförmåga, hörsel m.m. till lokaler, aktiviteter och informationsmaterial.


Redovisning av bidrag ska göras i samband med föreningens årsredovisning.

Ansökan ska vara inkommen hos Socialnämnden senast den 30 april varje år. Kansli- och utvecklingsstaben kontrollerar att alla begärda handlingar har lämnats in. Närmast ansvarig verksamhet handlägger varje ansökan var och en för sig.

Kriterier för bidrag

Bidraget är selektivt, vilket innebär att varje ansökan prövas för sig. Prioritering mellan olika organisationer, som enligt prövning uppfyller alla kraven för att erhålla bidrag, sker utifrån kommuninvånarnas behov av verksamheten, socialnämndens nytta och behov av verksamheten, antalet medlemmar/deltagare samt det ekonomiska behovet av bidrag. 

Publicerad 2022-06-17, Uppdaterad 2024-04-22