Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsidé, vision och uppdrag.

Verksamhetsidé

Socialnämnden ska med lyhördhet och respekt för den enskildes behov av integritet bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begränsar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningar och sociala problem.

Detta ska ske i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter.

 

Vision

 • Ystad - en kommun där alla har ett liv med god kvalité och social delaktighet
 • Ystad - en kommun där alla är självförsörjande
 • Ystad - en kommun där barn ges de bästa förutsättningar för utveckling
 • Ystad - en kommun med trygghet och värdighet i åldrandet
 • Ystad - en kommun fri från drogmissbruk

 

Uppdrag

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag och förordning och övriga tillämpliga bestämmelser sägs som socialnämnd. Nämnden ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också för informationen om socialtjänsten i kommunen.

Socialnämnden ansvarar härutöver för:

 • Den kommunala hälso- och sjukvården
 • Familjerådgivningen i kommunen
 • Alkoholtillsynen i kommunen i den mån den inte överlämnats till annan myndighet
 • Handläggning av ärenden om stöd och service åt funktionshindrade (LSS)
 • Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsärenden
 • Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområdet utöver de som handläggs av Arbetsmarknadsenheten
 • Kommunens flyktingmottagande
 • Handläggning av parkeringstillstånd till rörelsehindrade
 • Handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag
Publicerad 2013-01-14, Uppdaterad 2019-12-13

Kontakt

Socialnämndens nämndsbrevlåda
soc@ystad.se

Jenny Nilsson
Nämndsekreterare
jenny.nilsson@ystad.se
0411-57 73 74

Socialnämndens ledamöter

Sök efter Socialnämndens ledamöter i kommunens förtroendemannaregister.