Taxor

Vad betalar man egentligen för?

Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme till miljöförbundet för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, EU-lagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning.

Avgiften ska täcka myndighetens kostnad enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att tillsynsverksamheten inte får gå med vinst.

Det är de lokala politikerna som beslutar om bland annat timtaxan och hur stor del av arbetet som ska betalas via skatten.

Årlig avgift

Företag bör få regelbundna besök. Miljöförbundet har därför en plan för hur ofta olika verksamheter ska besökas. Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år.

Det innebär att vissa verksamheter kan få en årlig avgift även de år då tillsynsbesök inte sker. Andra verksamheter får kanske flera tillsynsbesök per år.

Timavgift

Timavgift tas ut direkt i samband med tillsynen. I de flesta fall är det de mycket små verksamheterna som betalar den här typen av avgift.

Vad ingår i avgiften?

Det ingår mer tillsynsarbete i avgiften än den tid som inspektören lägger vid själva besöket. Inför besöket förbereder sig inspektören så att hen känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport. 

Inspektörerna måste hålla sig uppdaterade om nya regler och förordningar inom tillsynsområdet. De kan också behöva känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju mer inspektören kan, desto bättre information och råd får du som verksamhetsutövare. Det i sin tur kan medföra att ditt eget miljöarbete blir enklare, tar mindre tid och kostar mindre.

Hur bestäms timkostnaden?

Eftersom miljöförbundets tillsynsarbete utgår från självkostnadsprincipen baseras den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om (kr/timme) på bland annat nedanstående kostnader:

  • Personalkostnader
  • Kompetensutveckling
  • Direktionens (nämndens) myndighetsutövning
  • Material och utrustning
  • Försäkringar
  • Fordon
  • Lokalkostnader
  • Investeringskostnader
  • Administrationskostnader


Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken finns till för att underlätta en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö.

I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka olika verksamheter som omfattas av balkens krav. Det finns också regler om hur kommunens tillsyn ska gå till och regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. I miljöbalken sägs också att en av kommunens arbetsuppgifter är att informera och lämna råd i viss omfattning.

Tillsyn av livsmedelsverksamheter

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU. I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i landet ska bedrivas.

Lagstiftningen omfattar bland annat egenkontroll och HACCP, offentlig kontroll, märkning, personalhygien, hantering, registrering av livsmedelsanläggningar, dricksvatten samt avgifter.

 

 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2024-01-09