Allmän platsmark

I Ystads kommun har det uppmärksammats fall där allmän plats tagits i anspråk så att marken idag uppfattas som privat tomtmark. Allmän plats är till för gemensamma behov och får endast tillfälligt upplåtas till enskilda.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade* i oktober 2021 att undersöka syftet med den allmänna platsmark som tagits i anspråk av enskilda. Det ska göras på varje plats och med likvärdiga kriterier. 

Processen som följer innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu tar fram en handlingsplan och undersöker förutsättningar för att kunna genomföra nämndens beslut.

Våren 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu se över kommunens behov av marken och möjligheten att ändra den till kvartersmark på alla de platser där enskilda nyttjar allmän plats. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid.

Informationen på ystad.se/allmanplatsmark kommer att kompletteras och uppdateras efter hand som arbetet går vidare. De fastighetsägare som är direkt berörda har i januari 2022 blivit informerade via brev från kommunen med mer information.

*Samhällsbyggnadsnämnden beslut har ännu inte vunnit laga kraft.

Frågor och svar allmän platsmark


Vad är allmän platsmark?

Det är mark som omfattas av detaljplaner och där kommunen beslutat att den ska användas för allmänna behov. Det kan till exempel vara park, gata, torg eller natur. På marken kan det finnas lekplatser, toaletter, busshållplatser och annat som behövs för att allmänt ändamål. Marken ska vara tillgänglig för alla och får endast tillfälligtvis upplåtas för enskilda.

Vad har kommunen beslutat angående i anspråkstagen allmän platsmark?

Ystads kommuns samhällsbyggnadsnämnd beslöt i oktober 2021 att samhällsbyggnadsförvaltningen ska undersöka om det är motiverat att de allmänna platser som tagits i anspråk av enskilda, fortsatt ska vara allmän plats. Politikerna i nämnden vill att den mark som inte behöver vara allmän längre, ska kunna säljas till de enskilda som länge har nyttjat den. Samhällsbyggnadsnämnden beslut har ännu inte vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2021 att inte ändra detaljplanerna i Nybrostrand och Löderup för att ändra allmän plats till kvartersmark för idrottsändamål.

Varför vill kommunen kunna sälja marken?

Majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden menar att många av de enskilda som nyttjar allmän plats gör det i god tro. Marken har också nyttjats som enskild väldigt länge. Det gör att kommunen kan anta att det inte längre alltid finns ett allmänt intresse eller behov av marken och vill därför undersöka möjligheten att sälja marken närmare.

Är all mark som kommunen äger allmän platsmark?

Nej, kommunen äger även mark som inte är detaljplanelagd alls. Det kan tillexempel vara åkrar eller skogar där det inte finns detaljplaner som reglerar vad den ska användas till.

Kommunen äger också mark inom detaljplaner men där marken är reglerad som kvartersmark. Det kan till exempel vara mark som används eller ska användas för bostäder, företag, skolor eller parkering. I de fallen kan kommunen sälja eller arrendera ut marken permanent.

Får enskilda aldrig nyttja allmän plats?

Jo, genom polistillstånd kan allmän plats tillfälligt upplåtas. På så sätt kan till exempel restauranger under begränsade perioder ha uteserveringar. Föreningar eller företag kan också arrangera tävling eller konsert på allmän plats där arrangören kan ta betalt av besökare, om de fått polistillstånd.

Vilka är de enskilda som länge har nyttjat allmän plats i Ystad?

Ystads kommun har uppmärksammat att det finns ett antal enskilda fastighetsägare som tagit allmän plats i anspråk, så att marken uppfattas som privat tomtmark. Utifrån en inventering samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort, framkommer det att på cirka 100 platser uppfattas tomten vara större än vad den är fastighetsrättsligt.

Under våren 2022 har alla berörda fått information och ett 10-tal av dessa har skickat in handlingar som visar att de fått olika former av tillstånd att tillfälligt använda marken.

Varför har kommunen låtit enskilda nyttja mark?

I många fall har fastighetsägaren antagligen gjort det i god tro. De kan för många år sedan ha gjort en överenskommelse med någon i kommunen om att nyttja marken. I några fall har kommunen tillgång till olika former av gamla nyttjandeavtal. I andra fall kan det röra sig om muntliga överenskommelser.

Det är först de senaste åren som kommunen aktivt undersökt och hittat att det rör sig om många platser och där det verkar ha varit så länge. Kommunen är idag tydlig med vilken sorts nyttjande som är tillåtet.

Varför gör kommunen detta nu?

I samband med att förvaltningen lät göra en förstudie för en cykelväg insåg kommunenatt en yta som uppfattades som en privat tomt, i själva verket var allmän platsmark. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden bad därför samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka vidare om det förekom på fler platser, vilket det gjorde.

Kan kommunen inte bara låta det vara?

Nej, kommunen får inte upplåta allmän plats permanent till enskilda. Att kommunen ändå har gjort det sedan länge innebär inte att det är rätt. Kommunen har undersökt hur dessa fall kan hanteras och det finns egentligen bara två alternativ:

  • att se till så marken blir tillgänglig för allmänheten eller
  • att kommunen tar fram nya detaljplaner så att marken i fråga inte längre är allmän och kan säljas eller arrenderas ut till enskilda.
Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker nu varje enskild plats utifrån kriterier som förvaltningen tar fram, så att en likvärdig bedömning kan göras. Med detta som underlag kommer samhällsbyggnadsnämnden sedan besluta om nya detaljplaner kan göras eller inte, så att marken i stället blir kvartersmark som kan säljas eller arrenderas till enskilda.

 

Hur gör kommunen nya detaljplaner?

Kommunen kan besluta om att ta fram nya detaljplaner. Den processen omfattar flera steg:

  • Först ska samhällsbyggnadsnämnden bevilja positivt planbesked så arbetet med en ny detaljplan kan påbörjas.
  • Därefter beslutar nämnden om både samråd och godkännande.
  • Till sist behöver kommunfullmäktige anta detaljplanen. I vissa fall kan samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplaner.

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas. Först efter att en ny detaljplan har vunnit laga kraft kan lantmäteriet fastighetsreglera så att kommunen kan sälja marken.

Vem ska betala för allt arbete?

Uppskattningsvis kan de innebära att kommunen behöver ta fram 10-15 nya detaljplaner, om alla platser ska få nya detaljplaner. Varje detaljplan är ett omfattande arbete. När, eller om, kommunen sedan säljer marken måste priset täcka kostnaderna för planarbetet så att de som får nytta av planarbetet får betala för det. Den fastighetsägare som är intresserad av att köpa måste dessutom betala för fastighetsreglering.

Vilka ytor är det som utreds?

Beslutet om att undersöka gäller befintliga ärenden, inte tidigare avhandlade eller avslutade ärenden. Beslutet som är fattat innebär inte att all mark som idag nyttjas av enskild kommer att kunna ändras till kvartersmark. Mark som idag är och uppfattas som allmän, kommer fortsatt att vara allmän och kommunen kommer att agera mot eventuella anmälda överträdelser.

Jag visste inte att marken inte tillhörde min fastighet – har jag ändå ansvaret för att återställa marken?

Ja, i de fall kommunen kommer kräva återställande så är det den som har nyttjat marken som blir ansvarig.

Jag har ett avtal med kommunen sedan länge. Gäller inte detta längre?

Eftersom kommunen endast tillfälligtvis kan upplåta mark så är gamla avtal och överenskommelser oftast inte giltiga längre. De fastighetsägare som är direkt berörda har fått brev med mer information om det pågående arbetet och kommer få mer information när kommunens utredningar är klara.

Jag köpte denna fastighet och då ingick marken. Jag känner mig lurad.

Som köpare har du undersökningsplikt liksom säljaren har upplysningsplikt. Eventuella felaktiga uppgift i samband med ett fastighetsköp måste civilrättsligt hanteras mellan säljare och köpare.

Marken kan nyttjas fritt av allmänheten. Då måste den väl inte återtas?

Om marken uppfattas som privat så är det svårt för allmänheten att förstå att den kan nyttjas. Det är inte tillåtet att sätta upp anordningar eller saker som kan ge intryck av att marken är privatägd. Det är lätt att få intrycket av att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är privat, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta, sandlåda, buskage och häckar kan förvilla och ge intryck av att marken är privat.

Hur lång tid kommer det att ta?

Det vet vi inte än eftersom vi inte vet hur många platser där det blir aktuellt att ta fram nya detaljplaner. I första hand ska vi nu undersöka om det alls är möjligt, i de fall där det inte är fortsatt motiverat att marken ska vara allmän.

Vad ska kommunen göra i framtiden så vi kommer till rätta med olovligt nyttjande av allmän platsmark?

Kommunen är idag tydlig med vilken sorts nyttjande som är tillåtet. Upplåtelse av allmän platsmark till enskild kan endast göras genom tidsbegränsat tillstånd av Polismyndigheten i enlighet med ordningslagen.

Jag nyttjar ingen allmän platsmark idag, men jag vill också köpa mark av kommunen?

Beslutet om att undersöka gäller befintliga ärenden, inte tidigare avhandlade eller avslutade ärenden. Mark som idag är och uppfattas som allmän kommer fortsatt att vara allmän, och kommunen kommer att agera mot eventuella anmälda överträdelser.

Kan idrottsytor ligga på allmän plats?

Ja, om de är tillgängliga för allmänheten. Vanliga exempel är spontanidrottsytor, som fotbollsplaner, multidrottsplaner eller boulebanor. Det innebär dock att en förening som i första hand nyttjar idrottsytor för sin verksamhet inte får ta betalt eller hindra andra som vill nyttja ytorna de tider då verksamhet inte pågår.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt i oktober 2021 att förvaltningen ska undersöka möjligheten att ändra aktuella idrottsytor på allmän platsmark till kvartersmark. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2021 att inte ändra detaljplanerna i Nybrostrand och Löderup för att ändra allmän plats till kvartersmark för idrottsändamål. Det gjorde att kommunen i januari 2022 anmodade Nybrostrand tennisklubb att ta bort padelbanorna, som inte är förenliga med allmän plats eftersom de inte kan vara öppna för allmänheten.

De som driver tennisbanan i Löderup har fått besked att villkoren på platsen måste följas, dvs banan måste vara öppen för allmänheten och avgift för bokning får inte förekomma.

Publicerad 2021-10-29, Uppdaterad 2022-05-16

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en gemensam e-postadress:

sam@ystad.se

Kontakt för synpunkter och felanmälan