Allmän platsmark

I Ystads kommun har det uppmärksammats fall där allmän plats tagits i anspråk så att marken idag uppfattas som privat tomtmark. Allmän plats är till för gemensamma behov och får endast tillfälligt upplåtas till enskilda.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2021 att undersöka syftet med den allmänna platsmark som tagits i anspråk av enskilda. Det ska göras på varje plats och med likvärdiga kriterier. 

Processen som följer innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen nu tar fram en handlingsplan och undersöker förutsättningar för att kunna genomföra nämndens beslut.

Våren 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren sett över det allmäna behovet av marken och möjligheten att ändra den till kvartersmark på alla de platser där enskilda nyttjar allmän plats. För uppdraget anlitades konsultfirman Tyréns som har gjort en analys med fastställda kriterier över vilket behov för allmäna intressen som finns på platserna där enskilda nyttjar allmän platsmark.

De fastighetsägare som varit direkt berörda av analysen blev i januari 2022 informerade via brev från kommunen med mer information.

Sommaren 2022

Den 15 juni 2022 presenterades resultatet av analysen, som Tyréns gjort, för samhällsbyggnadsnämnden. Även Tyréns rapport överlämnades till kommunen.

I rapporten har marken intill 77 fastigheter analyserats. Rapporten redovisar två alternativ för hantering:

  • Fastighetsägare gör rättelse

Intill 25 fastigheter bedöms det allmänna behovet av marken överväga. Det skulle innebära att nu gällande detaljplan ska följas och fastighetsägaren därmed ska åläggas att göra rättelse och följa de givna fastighetsgränserna.

  • Ny detaljplan

Intill 52 fastigheter skulle det kunna vara möjligt att ändra detaljplanen från aktuell allmän platsmark till kvartersmark. Den part eller de parter som har nytta av detaljplaneändringen ska, i så fall, också finansiera planarbetet för att på sikt kunna köpa marken.

Hösten 2022

I september 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att följa de slutsatser som Tyréns kommit fram till i sin utredning.

Våren 2023

I februari 2023 har informationsutskick gjorts till alla fastighetsägare som omfattas av ärendet kring hur den fortsatta processen ser ut efter beslut från Samhällsbyggnadsnämnden i september 2022.

I mars 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut kring princip för prisberäkning för de fastighetsägare som kommer att erbjudas inleda en planändringsprocess för att på sikt kunna köpa den mark som har nyttjats. Prisbeslutet har blivit överklagat och kommunen inväntar beslut från överprövande insats innan arbetet med planändringsprocessen kan återupptas.

Hösten 2023

Under hösten 2023 har kommunen sagt upp de nyttjanderätter, i form av avtal med olika rubricering, som funnits med ett antal fastighetsägare och som har reglerat fastighetsägarnas nyttjande av allmän platsmark. Nyttjanderätterna har sagts upp både i de fall fastighetsägarna kommer erbjudas att inleda en planändringsprocess och i de fall de kommer behöva återställa marken. Tiden för nyttjanderättens upphörande varierar utifrån vad som angetts i ursprungliga villkor.

Vad händer nu?

Återställande av nyttjad mark -  hantering pausad

Under februari och mars 2024 fick de fastighetsägare som ska återställa den nyttjade marken ett utskick med platsspecifika instruktioner för hur detta ska göras. På grund av ny politisk viljeinriktning är hanteringen pausad och Ystads kommun kommer att behöva se över fortsatt hantering i frågan. I nuläget behöver därför inte berörda fastighetsägare påbörja arbetet med att återställa den allmänna platsmarken som de har nyttjat. Berörda fastighetsägare har fått informationen via brev och kommer få mer information när nya beslut har fattats. 

Ystads kommun överklagar förvaltningsrättens dom 

I mars 2024 upphävde förvaltningsrätten samhällsbyggnadsnämndens beslut från mars 2023 om princip för prisberäkning för de fastighetsägare som enligt utredningen ska erbjudas möjlighet att ändra detaljplan och köpa mark. Ystads kommun har valt att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten, bland annat för att kommunen uppfattar att det finns brister i förvaltningsrättens grunder för domen.

Fortsatt process för att ändra detaljplan och köpa mark

När, eller om, prisprincipen är fastställd kommer ytterligare information skickas till de fastighetsägare som kan erbjudas att inleda en planändringsprocess för att på sikt köpa nyttjad mark. Då kommer fastighetsägaren få individuella beräkningar på vad processen, med planändring, fastighetsreglering och markinlösen, skulle kosta för deras fastighet. Tidsplan för denna information går inte att ange i nuläget. Utifrån detta underlag kommer fastighetsägaren kunna ta ställning till om de vill inleda en planändringsprocess eller inte. Väljer fastighetsägaren att inte göra det, så ska den mark som nyttjats återställas. Vet du som fastighetsägare redan nu att du inte är intresserad av att köpa marken kan detta meddelas till sam@ystad.se. Då kommer ni få mer information om hur ni ska återställa marken.

Löpande information till berörda fastighetsägare

Ystads kommun kommer löpande att informera de fastighetsägare som omfattas av ärendet om nyttjande av allmän platsmark när ny information tillkommer i processen. Vi kommer även att uppdatera här på hemsidan i anslutning till att information ges till fastighetsägarna.

 

Frågor och svar allmän platsmark


Jag äger en fastighet som ingår i utredningen, hur kan jag ta del av ny information?

Här på hemsidan kommer kommunen löpande uppdatera nuvarande information om processen.

Ystads kommun kommer under processen kontakta de fastighetsägare som ingår i utredningen när ny information framkommer och när nya beslut tas. 

Vad är allmän platsmark?

Det är mark som omfattas av detaljplaner och där kommunen beslutat att den ska användas för allmänna behov. Det kan till exempel vara park, gata, torg eller natur. På marken kan det finnas lekplatser, toaletter, busshållplatser och annat som behövs för att allmänt ändamål. Marken ska vara tillgänglig för alla och får endast tillfälligtvis upplåtas för enskilda.

Vad har kommunen beslutat angående i anspråkstagen allmän platsmark?

Ystads kommuns samhällsbyggnadsnämnd beslöt i oktober 2021 att samhällsbyggnadsförvaltningen ska undersöka om det är motiverat att de allmänna platser som tagits i anspråk av enskilda, fortsatt ska vara allmän plats. Politikerna i nämnden vill att den mark som inte behöver vara allmän längre, ska kunna säljas till de enskilda som länge har nyttjat den. Samhällsbyggnadsnämnden beslut har ännu inte vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2021 att inte ändra detaljplanerna i Nybrostrand och Löderup för att ändra allmän plats till kvartersmark för idrottsändamål.

Varför vill kommunen kunna sälja marken?

Majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden menar att många av de enskilda som nyttjar allmän plats gör det i god tro. Marken har också nyttjats som enskild väldigt länge. Det gör att kommunen kan anta att det inte längre alltid finns ett allmänt intresse eller behov av marken och vill därför undersöka möjligheten att sälja marken närmare.

Är all mark som kommunen äger allmän platsmark?

Nej, kommunen äger även mark som inte är detaljplanelagd alls. Det kan tillexempel vara åkrar eller skogar där det inte finns detaljplaner som reglerar vad den ska användas till.

Kommunen äger också mark inom detaljplaner men där marken är reglerad som kvartersmark. Det kan till exempel vara mark som används eller ska användas för bostäder, företag, skolor eller parkering. I de fallen kan kommunen sälja eller arrendera ut marken permanent.

Får enskilda aldrig nyttja allmän plats?

Jo, genom polistillstånd kan allmän plats tillfälligt upplåtas. På så sätt kan till exempel restauranger under begränsade perioder ha uteserveringar. Föreningar eller företag kan också arrangera tävling eller konsert på allmän plats där arrangören kan ta betalt av besökare, om de fått polistillstånd.

Vilka är de enskilda som länge har nyttjat allmän plats i Ystad?

Ystads kommun har uppmärksammat att det finns ett antal enskilda fastighetsägare som tagit allmän plats i anspråk, så att marken uppfattas som privat tomtmark. Utifrån en inventering samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort, framkommer det att på cirka 100 platser uppfattas tomten vara större än vad den är fastighetsrättsligt.

Under våren 2022 har alla berörda fått information och ett 10-tal av dessa har skickat in handlingar som visar att de fått olika former av tillstånd att tillfälligt använda marken.

Varför har kommunen låtit enskilda nyttja mark?

I många fall har fastighetsägaren antagligen gjort det i god tro. De kan för många år sedan ha gjort en överenskommelse med någon i kommunen om att nyttja marken. I några fall har kommunen tillgång till olika former av gamla nyttjandeavtal. I andra fall kan det röra sig om muntliga överenskommelser.

Det är först de senaste åren som kommunen aktivt undersökt och hittat att det rör sig om många platser och där det verkar ha varit så länge. Kommunen är idag tydlig med vilken sorts nyttjande som är tillåtet.

Varför gör kommunen detta nu?

I samband med att förvaltningen lät göra en förstudie för en cykelväg insåg kommunenatt en yta som uppfattades som en privat tomt, i själva verket var allmän platsmark. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden bad därför samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka vidare om det förekom på fler platser, vilket det gjorde.

Kan kommunen inte bara låta det vara?

Nej, kommunen får inte upplåta allmän plats permanent till enskilda. Att kommunen ändå har gjort det sedan länge innebär inte att det är rätt. Kommunen har undersökt hur dessa fall kan hanteras och det finns egentligen bara två alternativ:

  • att se till så marken blir tillgänglig för allmänheten eller
  • att kommunen tar fram nya detaljplaner så att marken i fråga inte längre är allmän och kan säljas eller arrenderas ut till enskilda.
Hur gör kommunen nya detaljplaner?

Kommunen kan besluta om att ta fram nya detaljplaner. Den processen omfattar flera steg:

  • Först ska samhällsbyggnadsnämnden bevilja positivt planbesked så arbetet med en ny detaljplan kan påbörjas.
  • Därefter beslutar nämnden om både samråd och godkännande.
  • Till sist behöver kommunfullmäktige anta detaljplanen. I vissa fall kan samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplaner.

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas. Först efter att en ny detaljplan har vunnit laga kraft kan lantmäteriet fastighetsreglera så att kommunen kan sälja marken.

Vem ska betala för allt arbete?

Uppskattningsvis kan de innebära att kommunen behöver ta fram 10-15 nya detaljplaner, om alla platser ska få nya detaljplaner. Varje detaljplan är ett omfattande arbete. När, eller om, kommunen sedan säljer marken måste priset täcka kostnaderna för planarbetet så att de som får nytta av planarbetet får betala för det. Den fastighetsägare som är intresserad av att köpa måste dessutom betala för fastighetsreglering.

Vilka ytor är det som utreds?

Beslutet om att undersöka gäller befintliga ärenden, inte tidigare avhandlade eller avslutade ärenden. Beslutet som är fattat innebär inte att all mark som idag nyttjas av enskild kommer att kunna ändras till kvartersmark. Mark som idag är och uppfattas som allmän, kommer fortsatt att vara allmän och kommunen kommer att agera mot eventuella anmälda överträdelser.

Jag visste inte att marken inte tillhörde min fastighet – har jag ändå ansvaret för att återställa marken?

Ja, i de fall kommunen kommer kräva återställande så är det den som har nyttjat marken som blir ansvarig.

Jag har ett avtal med kommunen sedan länge. Gäller inte detta längre?

Eftersom kommunen endast tillfälligtvis kan upplåta mark så är gamla avtal och överenskommelser oftast inte giltiga längre. De fastighetsägare som är direkt berörda har fått brev med mer information om det pågående arbetet och kommer få mer information när kommunens utredningar är klara.

Jag köpte denna fastighet och då ingick marken. Jag känner mig lurad.

Som köpare har du undersökningsplikt liksom säljaren har upplysningsplikt. Eventuella felaktiga uppgift i samband med ett fastighetsköp måste civilrättsligt hanteras mellan säljare och köpare.

Marken kan nyttjas fritt av allmänheten. Då måste den väl inte återtas?

Om marken uppfattas som privat så är det svårt för allmänheten att förstå att den kan nyttjas. Det är inte tillåtet att sätta upp anordningar eller saker som kan ge intryck av att marken är privatägd. Det är lätt att få intrycket av att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är privat, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta, sandlåda, buskage och häckar kan förvilla och ge intryck av att marken är privat.

Hur lång tid kommer det att ta?

Det vet vi inte än eftersom vi inte vet hur många platser där det blir aktuellt att ta fram nya detaljplaner. I första hand ska vi nu undersöka om det alls är möjligt, i de fall där det inte är fortsatt motiverat att marken ska vara allmän.

Vad ska kommunen göra i framtiden så vi kommer till rätta med olovligt nyttjande av allmän platsmark?

Kommunen är idag tydlig med vilken sorts nyttjande som är tillåtet. Upplåtelse av allmän platsmark till enskild kan endast göras genom tidsbegränsat tillstånd av Polismyndigheten i enlighet med ordningslagen.

Jag nyttjar ingen allmän platsmark idag, men jag vill också köpa mark av kommunen?

Beslutet om att undersöka gäller befintliga ärenden, inte tidigare avhandlade eller avslutade ärenden. Mark som idag är och uppfattas som allmän kommer fortsatt att vara allmän, och kommunen kommer att agera mot eventuella anmälda överträdelser.

Kan idrottsytor ligga på allmän plats?

Ja, om de är tillgängliga för allmänheten. Vanliga exempel är spontanidrottsytor, som fotbollsplaner, multidrottsplaner eller boulebanor. Det innebär dock att en förening som i första hand nyttjar idrottsytor för sin verksamhet inte får ta betalt eller hindra andra som vill nyttja ytorna de tider då verksamhet inte pågår.

 

Min nyttjanderätt har blivit uppsagt men jag ingår i den grupp som ska bli erbjudna att ändra detaljplan och köpa nyttjad mark, behöver jag återställa marken när avtalet löper ut?

Nej, det behöver du inte i nuläget. Skulle förutsättningarna ändras för att kunna att kunna erbjuda er att bekosta detaljplaneändring för att på sikt köpa marken, kommer ni få mer information om vad det innebär för er. Om detaljplanen inte kan ändras, kommer ni behöva återställa marken, men när och hur får ni i så fall mer information om.

Publicerad 2021-10-29, Uppdaterad 2024-04-10