Planer och program

Det är kommunen som ansvarar för hur frågor om mark- och vattenanvändning hanteras i Ystads kommun.

För att kunna uppfylla lagkrav och tillgodose såväl enskilda- som samhällsintressen i planering av den fysiska miljön arbetar planavdelningen med att ta fram planer och program.

Planenheten i Ystads kommun arbetar dels med planeringsprojekt i form av detaljplaner och områdesbestämmelser, dels med program för en långsiktig utveckling av kommunen som t ex  Översiktsplaner, Fördjupade översiktsplaner och Bevarandeprogram.

På följande sidor kan du hitta information om planavdelningens arbete och de planer och program som är aktuella för Ystads kommun.

Publicerad 2013-12-04, Uppdaterad 2019-04-04

Kontakt

Stadsbyggnad
Planavdelningen
Tobaksgatan 11, 271 80 Ystad
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Leila Ekman
Stadsarkitekt

Johan Maniet
Planchef

Eva Nygren
Planarkitekt

Sofie Larsson
Planarkitekt

Sofie Wedin
Planarkitekt

Malin Blomberg Hading
Planarkitekt

Helena Regefalk
Planadministratör

Bostadsförsörjning

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.