Översiktsplanering

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (t ex i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

 

Publicerad 2022-10-16, Uppdaterad 2023-01-23

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Nina Begovic
t f Stadsarkitekt

Moa Larsson
Planarkitekt/Projektledare