Ny översiktsplan på gång

Här kan du läsa mer om förslaget till ny översiktsplan för byar och landsbygd i Ystads kommun.

fotomontage Ystad kommun 2
Förslaget på den nya översiktsplanen var ute på samråd under tiden 15 februari – 30 april 2019. Många synpunkter kom in under samrådstiden och nu påbörjas arbetet med att sammanställa och besvara alla yttranden.

Vad händer nu?

Under tiden som vi reviderar översiktsplanen kommer den inte att finnas tillgänglig via den digitala länken. Fram till utställningsskedet hänvisar vi istället till PDF-versionen av planen, som finns tillgänglig under rubriken Länkar på denna sida. Planen kommer att ställas ut för allmänheten ytterligare en gång, under utställningsskedet, och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Process öp kommunen 2030

Varför en ny översiktsplan?

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om gällande översiktsplanen är aktuell eller inte och i december 2016 beslutades att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs det i uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner. Den nya översiktsplanen som nu är på samråd handlar därför om mark- och vattenanvändningen för kommunens byar och landsbygd.
Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras.

 

 

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2020-05-26

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Länkar

Planförslaget som pdf

Kommunen Ystad 2030