Ny översiktsplan på gång

Här kan du läsa mer om förslaget till ny översiktsplan för byar och landsbygd i Ystads kommun.

Vad händer nu?

Förslaget på den nya översiktsplanen har varit ute på samråd under 15 februari – 30 april 2019 och på utställning 19 oktober – 31 december 2020. Nu har översiktsplanen reviderats en sista gång innan kommunfullmäktige beslutar om antagande den 17 juni. Om planen inte överklagas vinner antagandet laga kraft tre veckor efter det att protokollet för beslutet justerats och publicerats.

Klicka här för att komma till den digitala planen

Story map

Förslaget till översiktsplan finns också att läsa i PDF-format, den finns länkad på sidan. Där hittar du också utställningsutlåtandet och mark- och vattenanvändningskartan i PDF-format. Miljökonsekvensbeskrivningen hittar du under kapitlet Konsekvenser i översiktsplanen. Länsstyrelsens granskningsyttrande går att läsa i översiktsplanen och finns länkad som separat handling.

Utställningsversionen av översiktsplanen och samrådsredogörelsen från år 2020 finns också att läsa för att följa de förändringar som kommunen har gjort i det nuvarande förslaget.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Stadsbyggnadsavdelningen sam@ystad.se, eller ringa Stadsbyggnadsavdelningens expedition, 0411-57 72 30.

Välkommen!

 

 

Tidsplanen för översiktsplanen

 

Varför en ny översiktsplan?

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om gällande översiktsplanen är aktuell eller inte och i december 2016 beslutades att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs det i uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner. Den nya översiktsplanen handlar därför om mark- och vattenanvändningen för kommunens byar och landsbygd.

Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras

 

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2021-06-11

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se