Ny översiktsplan på gång

Här kan du läsa mer om den nya översiktsplanen för byar och landsbygd i Ystads kommun.

Vad händer nu?

Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 antogs av kommunfullmäktige 2021-06-17. Om planen inte överklagas vinner antagandet laga kraft tre veckor efter det att protokollet för beslutet justerats och publicerats.

Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen till: Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö. Läs mer på Boverkets hemsida här och på kommunens anslagstavla här

Översiktsplanen finns tillgänglig på:

  • Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 i Ystad. Öppettider mån-fre kl. 10.00 -12.00 för bokade besök. 
  • Nya Rådhuset, Österportstorg 2 i Ystad. Öppettider mån-tors kl. 8.00 – 16.30 och fredagar kl. 8.00 – 16.00

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Stadsbyggnadsavdelningen sam@ystad.se, eller ringa Stadsbyggnadsavdelningens expedition, 0411-57 72 30.

Klicka på bilden för att läsa den digitala planen.

Story map

Översiktsplanen och tillhörande handlingar finns också länkade i pdf-format här på sidan.

·         Kommunen Ystad 2030, antagandehandling

·         Utställningsutlåtande, antagandehandling

·         Mark- och vattenanvändningskarta, antagandehandling

·         Miljökonsekvensbeskrivningen hittar ni under kapitlet konsekvenser i översiktsplanen

·         Länsstyrelsens granskningsyttrande

·         Protokollsutdrag med beslutet från kommunfullmäktige 17 juni 


tidsplanen

Varför en ny översiktsplan?

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om gällande översiktsplanen är aktuell eller inte och i december 2016 beslutades att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs det i uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner. Den nya översiktsplanen handlar därför om mark- och vattenanvändningen för kommunens byar och landsbygd.

Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras

Översiktsplanen har varit ute på samråd under 15 februari – 30 april 2019 och på utställning 19 oktober – 31 december 2020. Nu har översiktsplanen reviderats en sista gång innan kommunfullmäktige beslutade om antagande den 17 juni 2021. Om planen inte överklagas vinner antagandet laga kraft tre veckor efter det att protokollet för beslutet justerats och publicerats.

 

Sammanfattning av Kommunen Ystad 2030

Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med Staden Ystad 2030, Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Fördjupad översiktsplan för Svarte kommunens samlade översiktsplan. Kommunen Ystad 2030 presenterar översiktliga strategier för utveckling av hela kommunen. Strategierna är samlade under fem sammanfattande begrepp: Nära, Identitet, Möjligheter, Boende och Värden. Strategiområdena har tagits fram i en bred dialogprocess, och knyter väl an till den regionala utvecklingsstrategin och den regionala plan som är under framtagande. Översiktsplanen ger också riktlinjer för planläggning, lov- och tillståndsgivning, och ska fungera vägledande genom att den redovisar hur den fysiska miljön avses förändras och bevaras.

Strukturbilden visar kommunens syn på orternas relation till regionen, Ystad som centralort samt till varandra. Serviceorter med stor betydelse för sin omgivning behöver fortsatt kunna erbjuda god service och goda kommunikationer. Boendeorter behöver erbjuda trygga och attraktiva boendemiljöer. Landsbygdsorter ska erbjuda landsbygdsnära boende i samklang med ortens egen särprägel och identitet. Kommunens två säsongsorter ska klara stora variationer i befolkning och service under olika delar av året.

Översiktsplanen föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till stödjande strukturer. Med stödjande strukturer menas befintliga orter, byar och stråk där det finns infrastruktur, tillgång till service och sociala nätverk; eller där det finns goda förutsättningar att ordna det. Genom att underlätta för ny bebyggelse i och längs stödjande strukturer kan kommunen både stärka befintliga bebyggelsemiljöer och främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar framtid, med en god hushållning av kommunens resurser. Översiktsplanen föreslår även utveckling av jordbruk, besöksnäring, produktion av varor och olika former av tjänster i hela kommunen, där kommunens unika landskap, kultur- och naturmiljöer ses som tillgångar för hela Skåne.

Översiktsplanen visar resultatet av kommunens avvägningar mellan olika intressen. När allt fler och allt mer ska samsas om samma tillgångar är det nödvändigt att visa hur och var olika intressen ska kunna tillgodoses, ibland var för sig, ofta i samklang med andra intressen. Översiktsplanen uttrycker kommunens vilja att utveckla byarna och landsbygden, och konsekvensen blir en konflikt mellan flera allmänna intressen; på ena sidan står jordbruksmarken och odlingslandskapet, på andra sidan finns landsbygdsutveckling, naturvärden och rekreation. Kommunen har i sin avvägning valt att ta ställning för utveckling, naturvärden och rekreation i flera byar och områden. Avvägningen är gjord utifrån att odlingslandskapet och jordbruksmarken finns i stor omfattning, jämfört med naturmark och tillgång till rekreativa miljöer som är en mycket begränsad resurs i kommunen. Avvägningen är också gjord med utgångspunkt i den breda medborgardialog som inledde arbetet med översiktsplanen.

Syftet med Kommunen Ystad 2030 är att skapa förutsättningar för attraktiv kommun med en levande landsbygd, att göra kloka avvägningar mellan olika intressen och att främja hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt perspektiv.

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2021-09-22

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se