FÖP Ystad

Fördjupad översiktsplan för Ystad

Flygvy över hamnen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

I juni 2016 antog kommunfullmäktige en ny fördjupning av översiktsplanen för staden Ystad; Staden Ystad 2030. Den handlar bland annat om behovet av nya områden för bostäder, handel och verksamheter, stadens grönstruktur, behovet av infrastruktur och hamnområdets framtida omvandling.

Hur miljöaspekter har integrerats i planen

I samband med att planen togs fram arbetades det också fram en miljökonsekvensbeskrivning. I den redovisas vilka konsekvenser som kan uppstå för miljön när planen genomförs. Kommunfullmäktige godkände i december 2016 en särskild sammanställning för miljökonsekvensbeskrivningen som hör till planen. Sammanställningen redovisar hur miljöaspekterna har arbetats in i planen.

Läs mer om planen

Via länkar på den här sidan hittar du plandokumentet. Dels i en större fil men också uppdelad i ett antal mindre filer. På grund av personuppgiftslagen har personnamn ersatts med bokstaven X i utställningsutlåtandet.

 

 

Publicerad 2020-11-13, Uppdaterad 2023-08-29