Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser reglerar normalt endast enstaka frågor som t ex markanvändning och bebyggelsens utformning.

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplaner för att exempelvis bevara värdefulla bebyggelsemiljöer eller för att ge handlingsberedskap inför önskvärda framtida förändringar.

Syftet med områdesbestämmelserna är att analysera landskapets värden för att kunna bevara det unika landskapet. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör. I Ystads kommun finns områdesbestämmelser Hagestads mosse och Sandskogen. Dessa visas som gulmarkerade områden i karttjänsten i länken till höger.

Områdesbestämmelser för ett område söder om Österlenvägen med bland annat Hammar, Ingelstorp och Peppinge antogs av Kommunfullmäktige 2018-05-17 men har ännu inte vunnit laga kraft. Handlingarna nås via länken nedan.

 

Publicerad 2013-12-12, Uppdaterad 2019-07-16

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se