Detaljplanering

Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas. En detaljplan är den handling som beskriver olika områden i kommunen.

En detaljplan reglerar t ex om det är industri eller bostäder som tillåts, men även frågor som höjd och takvinkel på byggnader, hur stor del av området som får bebyggas, bredd på gator och bevarande av kulturellt värdefulla byggnader m.m.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark man önskar förändra, eller om planerna för förändringen inte stämmer med vad den befintliga detaljplanen säger, kan man behöva upprätta en (ny) detaljplan. Förfrågan kan komma in till kommunen från såväl privata intressenter som från kommunen.

Det är kommunens tjänstemän som tar fram underlaget medan det är kommunens förtroendevalda som fattar beslut om detaljplanerna. Detaljplaneprocessen följer Plan- och bygglagen (PBL) och behöver gå igenom flera skeden innan den kan antas. Via arbetar kontinuerligt med att ta fram detaljplaner för olika områden i hela kommunen. Via bilderna nedan kan du läsa mer om detaljplaner i Ystads kommun.

Publicerad 2013-11-12, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se