Detaljplanering

Kommunen ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en detaljplan. Planen reglerar till exempel om det är industri eller bostäder som tillåts, höjd och takvinkel på byggnader, hur stor del av området som får bebyggas, bredd på gator och bevarande av kulturellt värdefulla byggnader.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark man önskar förändra, eller om planerna för ändringen inte stämmer med vad den befintliga detaljplanen säger, kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Förfrågan kan komma både från privata intressenter och från kommunen själv. Det är tjänstemän på kommunen som tar fram underlaget men det är kommunens förtroendevalda politiker som fattar beslut om detaljplanerna. Detaljplaneprocessen följer Plan- och bygglagen (PBL) och behöver gå igenom flera skeden innan den kan antas och få laga kraft. 

Publicerad 2020-10-16, Uppdaterad 2023-03-02