Hur går det till att göra en detaljplan?

Här kan du läsa om de olika skeden en detaljplan vanligtvis går igenom innan den börjar gälla, dvs. innan den slutligen vinner Laga kraft.

      Flödesschema

Samråd
I samrådet tas ett första förslag på detaljplan fram och ställs ut för allmänheten och olika myndigheter. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Planförslaget finns bland annat tillgängligt på Stadsbyggnads expedition (Tobaksgatan 11) och på kommunens hemsida.

Granskning
Detaljplanen uppdateras efter eventuella synpunkter som uppkommit under samrådet och ställs sedan ut en andra gång. I granskningsskedet kan du än en gång lämna synpunkter på planförslaget. Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter senast i granskningsskedet för att inte förlora din rätt att överklaga planen. 

Antagande
Planförslaget uppdateras till en antagandehandling som antas i Samhällsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige beroende på planens karaktär. I antagandeskedet sammanställs de eventuella synpunkter som kommit in under granskningsskedet i ett granskningsutlåtande.

Laga kraft
Om du har haft synpunkter på planen i samrådet eller granskningen, och du inte tycker att dessa har tillgodosetts, har du rätt att överklaga planen. Har inga överklaganden kommit in under en period av cirka 3-4 veckor från det att planen antagits, vinner planen Laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft är den ett juridiskt bindande dokument med rättigheter och krav för byggrätt under den genomförandetid som angetts. Innan planer på bebyggande kan förverkligas krävs i många fall att man ansöker om bygglov, vilket behandlas på bygglovsavdelningen.

Övrigt
Det finns tillfällen då detaljplaneprocessen kan gå igenom både fler och färre skeden än ovan nämnda. Mer om detta går att läsa på Boverkets hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-03-01, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Ändringar i detaljplaneprocessen

Den 1 januari 2015 skedde en del ändringar i Plan- och bygglagen gällande detaljplaner. För dig som invånare är den största skillnaden att det inte längre kommer ske någon annonsering av pågående detaljplaner i dagstidningarna. De närmsta grannarna, den så kallade sakägarkretsen, kommer precis som tidigare bli informerade via brev men för övriga invånare eller andra intressenter gäller det att besöka kommunens hemsida. Handlingarna kommer liksom tidigare finnas tillgängliga på Stadsbyggnads expedition och under fliken Pågående planer här på hemsidan.

En annan skillnad mot tidigare är också att om du lämnat synpunkter i samrådet kommer dessa inte redovisas inför granskningsskedet utan först inför antagandet, och då tillsammans med de synpunkter som kom in i granskningen. Mer om dessa ändringarna kan du läsa på Boverkets hemsida. Kontakta oss gärna om du har frågor!