Hur går det till att göra en detaljplan?

Här kan du läsa om de olika skeden en detaljplan vanligtvis går igenom innan den börjar gälla, det vill säga innan den slutligen får laga kraft.

Planskeden    

Planbesked

Om du vill att en detaljplan ändras eller upphävas, eller att en helt ny detaljplan upprättas, kan du göra en planansökan. Får du ett positivt besked på din ansökan kommer ett avtal att upprättas som reglerar de olika kostnaderna för planarbetet.

Samråd

Det första steget i upprättandet av en detaljplan är samrådet. Ett förslag till detaljplan tas fram och samhällsbyggnadsnämnen beslutar sedan om samråd ska hållas. Kommunen ger berörda myndigheter, sakägare, boende och andra som är berörda, tillfälle att lämna sina synpunkter på förslaget. 

Granskning

Detaljplanen uppdateras efter eventuella synpunkter som kommit in under samrådet och ställs sedan ut för granskning. I granskningsskedet kan du än en gång lämna synpunkter på planförslaget. Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter senast i granskningsskedet för att inte förlora din rätt att överklaga planen. 

Antagande

Planförslaget uppdateras till en antagandehandling som antas i Samhällsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige, beroende på planens karaktär. I antagandeskedet sammanställs de eventuella synpunkter som kommit in under granskningsskedet i ett så kallat granskningsutlåtande.

Laga kraft

Om du har haft synpunkter på planen i samrådet eller granskningen, och du inte tycker att dessa har tillgodosetts, har du rätt att överklaga planen. Har inga överklaganden kommit in under en period av cirka 3 veckor från det att planen antogs, får planen Laga kraft. Då är den ett juridiskt bindande dokument med rättigheter och krav för byggrätt under den genomförandetid som angetts. Innan byggandet kan startas krävs i många fall att man ansöker om bygglov på bygglovsenheten.

Övrigt

Det finns tillfällen då detaljplaneprocessen kan gå igenom både fler och färre skeden än de som beskrivits här, mer om det kan du läsa på Boverkets hemsida.

Publicerad 2023-03-01, Uppdaterad 2024-01-02

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se