Ansöka om planbesked

Den som avser genomföra åtgärder som kan kräva en ny detaljplan eller områdesbestämmelser, alternativt ändring eller upphävande av en befintlig plan, har möjlighet att begära planbesked.

Ansökan om planbesked2
Ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en karta samt beskrivning över tänkt åtgärd. Att ansöka om planbesked är enligt lagstiftningen avgiftsbelagt. Kommunen har då skyldighet att lämna ett besked inom 4 månader om de kommer påbörja ett planarbete eller inte. Om ett positivt besked lämnas kommer det framgå beräknad tidpunkt för beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser påbörja ett planarbete kommer skälen i så fall att framgå.

En avgift tas ut för planbeskedet oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Om kommunen beslutar att planläggning ska ske tecknas ett planavtal mellan den sökande och kommunen, där kostnaderna för planarbetet regleras.

 

 

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2022-10-21

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se