Bygglovsprocessen

Att göra ändringar i en befintlig byggnad kan vara en komplex process som kräver att man följer regler och föreskrifter noggrant för att säkerställa både säkerhet och funktionalitet. Beroende på om du vi göra en fasadändring, ändra användningen, göra tekniska installationer, ändringar eller underhålla en bevarandevärd byggnad kan det krävas bygglov eller en bygganmälan.

1 Förbered ditt ärende

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.

Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som krävs beror på vad du ska Bygga, riva eller ändra (ystad.se).

Innan du skickar in ditt ärende är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

2 Skicka in ditt ärende

Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst  Söka bygglov och andra åtgärder (ystad.se).

Du kan ladda ner blanketter, exempelritningar och kontrollplaner till höger på Dokument och exempelritningar.

Tänk på att alla handlingar du skickar in ska vara utförda på ett fackmässigt sätt och vi tar inte emot fotograferade handlingar.

3 Ärendet behandlas, följ ditt ärende

När vi fått din ansökan får du ett mejl från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Varje ärende är unikt och efter första granskningen kan det behövas fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vad som saknas inom tre veckor.

Följ ditt ärende

Följ ditt ärende i vår e-tjänst (ystad.se), där kan du se alla handlingar, beslut och vem som handlägger ditt ärende. Vill du ändra något i din pågående ansökan ska du meddela din handläggare om ändringarna och sen lämna in de nya handlingarna. 

Granskning

När ditt ärende är komplett kommer vi att granska det mot plan- och bygglagen. 

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Synpunkter från grannar och remissinstanser

Beroende på hur ditt lovärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare, till exempel grannar och andra berörda. De får ett brev med information. Berörs många personer kungörs ärendet i Ystads allehanda.

Grannar och sakägare får lämna synpunkter (ystad.se)

4 Beslut i ditt ärende

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

När får jag börja bygga?

Du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga eller ändra
Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked, se punkt 5.

Grannar vill överklaga och laga kraft

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre veckor från det att de har tagit del av det.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Ett lov gäller i fem år förutsatt att man har ett startbesked efter två år. En anmälan ska påbörjas och avslutas inom två år från det att startbesked meddelats.

Kan jag överklaga?

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga, det finns en anvisning i ditt beslut.

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått beslutet.

Taxa för lov eller anmälan

5 Startbesked

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du har fått ditt startbesked. 

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut om bygglov. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts innan du får börja bygga.

Har du däremot fått startbesked i ett anmälansärende kan du påbörja direkt. 

Ibland krävs ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked, det kommer skickas en kallelse till dig omgående när ditt lov är beviljat. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Om du haft ett tekniskt samråd (boverket.se) kommer du även ha arbetsplatsbesök (boverket.se) och slutsamråd (boverket.se). Vill du veta mer kan läsa läsa mer på Boverkets hemsida.

6 Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut som fattas när du har byggt färdigt och visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda. En begäran om slutbesked ska göras skriftligt och vilka handlingar som du ska skicka in med din begäran framgår av startbeskedet. Du får inte börja använda det du har byggt, ändrat eller installerat innan du har fått ditt slutbesked. När du har fått ditt slutbesked avslutas ärendet hos bygglovsenheten.

Handlingar inför slutbesked

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

 

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.