Mina förutsättningar

Beroende på vad det är för åtgärd är det olika förutsättningar som ska prövas. Det har också betydelse om åtgärden ska utföras inom detaljplan, inom områdesbestämmelser eller utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Du kan direkt till kartan eller läsa lite mer nedanför

Vad gäller på min fastighet (ystad.se).

Vad är en detaljplan eller områdesbestämmelser?

Detaljplaner och områdesbestämmelser reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området. Detaljplanen består av en plankarta med planbestämmelser och en planbeskrivning.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

På vissa platser får attefallshus inte byggas. Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan för attefallshus får varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader uppföras.

Detaljplaner ska tolkas efter den lagstiftning som gällde när planen antogs, ett exempel på när det här kan få betydelse är vid tolkning av planer som har bestämmelser om prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.

I den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL var ordet ”bebygga” inte definierat i lagtexten. Det innebär att om en plan är antagen före 2011 och det finns mark som inte får bebyggas, får du till exempel anordna en parkeringsplats på sådan mark. Om planen antogs 2011 eller efter, det vill säga med stöd av plan- och bygglagen, PBL får du däremot inte anordna en parkeringsplats på sådan mark. Det beror på att ordet ”bebygga” numera är definierat i lagtexten och att anordna en parkeringsplats anses vara en form av bebyggelse i dagens plan- och bygglagstiftning.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Vad är en detaljplan (boverket.se) och Områdesbestämmelser (boverket.se).

Vad betyder sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område?

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt men det finns vissa undantag från lov- och anmälningsplikt. Vill du bygga helt nytt i ett sådant område som saknar detaljplan krävs en mer omfattande utredning med utgångspunkt från kommunens översiktsplan. Det kan vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked.

Utanför område med detaljplan är vissa områden utpekade som sammanhållen bebyggelse. Det finns två sorters sammanhållen bebyggelse:

  • Sammanhållen bebyggelse ska bestå av minst 3 byggnader placerade på minst 2 tomter och gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.
  • Sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Denna sort ska bestå av en bebyggelsegrupp på minst 10-20 hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

För att veta om vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplan behöver det fastställas om fastigheten ligger inom sorten “Sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Sammanhållen bebyggelse (boverket.se).

Vad är kulturmiljö och 8:13?

I vissa fall går det att genom planbestämmelser återinföra lovplikten för bygglovsbefriade åtgärder. Möjligheterna att återinföra lovplikt beror på typen av åtgärd och vilken karaktärområdet eller byggnadsverket som åtgärden ska utföras i eller på har. Det kan handla om ett område eller byggnadsverk som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap. 13 § PBL, så kallat 8:13-område eller 8:13-byggnad. Det kan även handla om områden som utgör en värdefull miljö men också om områden utan utpekade värden.

På vissa platser får attefallshus inte byggas. I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Kulturmiljö (boverket.se).

Vad är riksintresse?

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. Tanken är också att riksintressena ska kunna bli föremål för diskussion och utveckling men även ifrågasättande och förändring.

På vissa platser får attefallshus inte byggas. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas men det går bra att bygga komplementbyggnader.

Solceller och solfångare kräver bygglov inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Önskar du mer information kan du läsa mer på Vad är ett riksintresse (boverket.se).

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Strandskydd (boverket.se).

Vad är byggnadsfritt område?

Det är ett område längs en väg där inga byggnadsverk ska uppföras. Det är trafikverket som tagit fram avstånden för att minska risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor, avståndet ändras oberoende på vilken hastighet som tillåts på vägen.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Säkerhetsavstånd vid byggande intill väg (trafikverket.se).

Finns ritningar på min fastighet?

I ritningsarkivet (ystad.se)  kan du söka efter ritningar. Här finns ritningar på fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner från slutet av 1800-talet och framåt.

 

Publicerad 2023-12-21

 

 

 

 

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.