Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Nedan kan du ladda ner mallar till kontrollplaner, exempelritningar och andra användbara blanketter. Finns även djupare förklaringar över vissa termer som vi brukar få frågor om.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en plan som beskriver hur man ska se till att allt blir rätt och säkert när man bygger något. Den beskriver vad som behöver kontrolleras och hur det ska göras för att se till att allt fungerar som det ska. Kontrollplanen görs av den som ansvarar för byggprojektet och måste godkännas av kommunen innan byggprojektet får starta. Det är viktigt att följa kontrollplanen för att se till att byggprojektet blir säkert och korrekt utfört.

 • kontrollplanen ska det finnas information om
 • vad som ska kontrolleras,
 • vem som ska kontrollera,
 • hur och när kontrollerna ska göras,
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras,
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas,
 • vilka anmälningar som ska göras till nämnden,
 • vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra och när besöken ska ske,
 • vilket byggprodukter som kan återanvändas,
 • vilket byggavfall som kan uppkomma och det hanteras.

Vill du dela upp ditt projekt i etapper måste det finnas en kontrollplan för varje etapp.

Vi skapat några förslag på mallar, de kan dock behövas att redigeras innan ni skickar in dem:

Eldstad
Enkel komplementbyggnad
Enkel tillbyggnad
Fettavskiljare
Plank, mur och staket
Skylt
Solceller
Transformatorstation
Utvändig ändring
Rivning

Allmän handling

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos oss. Det innebär att allmänheten ges möjlighet till insyn i och överblick över myndighetens handlingar. Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar.

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. Information i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Det är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras och behandlas.

Vill du läsa mer om hur Ystads kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar? (ystad.se)

Hur ska en fackmässig ritning se ut?

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra de flesta ritningar själv eller anlita en sakkunnig. Till exempel en arkitekt eller en konstruktör. Vissa ritningar måste däremot tas fram av en sakkunnig. Till exempel konstruktionsritningar.

Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav

Alla ritningar ska:

 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vit bakgrund (använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand)
 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt
 • ha inritad måttstock så att det går att kontrollera att skalan stämmer
 • ha tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd)
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
 • ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud) längst ner till höger. Rutan ska innehålla uppgifter: fastighetsbeteckning, ritningstyp (till exempel fasadritning mot väster), skala (i normalfallet 1:100), format ritningen är upprättad i (till exempel A3 eller A1), datum då ritningen upprättades, namn på den som har gjort ritningen.
 • norrpil på situationsplan

Klicka på denna länk (ystad.se) så laddas det ner en PDF med olika exempelritningar. 

Här har vi blanketter som kan vara till hjälp i ditt ärende.

Ansökan/Anmälan
Materialinventering
Avvecklingsplan

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Handläggningstiden för ett lovärende och förhandsbesked är 10 veckor respektive 4 veckor för anmälan, från det datum då ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare 10 respektive 4 veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt för en snabbare hantering.

Du kan hitta mer information till höger om hur bygglovsprocessen ser ut och följa ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. I avgiften ingår bland annat kostnaden för prövning av bygglov, kungörelse och meddelande till grannar för att beslutet ska vinna laga kraft, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska göra. Avgiften bestäms av en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Är du mer nyfiken på vad de olika åtgärder kostar kan du läsa i vår Taxa (ystad.se).

 

Publicerad 2023-12-21, Uppdaterad 2024-04-11

 

 

 

 

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.