1742186-solar-panels.jpg

Solcellsanläggning

I många fall behövs inget bygglov för att montera en solcellsanläggning. Nedan gäller för en- och tvåbostadshus samt andra typer av byggnader.

Inget bygglov behövs:

 • om den monteras utanpå tak- eller fasadmaterialet.
 • om den följer byggnadens form och lutning.
 • om den monteras på byggnad utanför ett detaljplanerat område.
 • om den placeras fristående på marken.

Bygglov krävs:

 • om detaljplanen specifikt kräver bygglov för solcellsanläggningar.
 • om det finns en utökad lovplikt med speciella områdesbestämmelser utanför ett detaljplanelagt område.
 • om byggnaden eller miljön är kulturhistoriskt värdefull och ligger inom detaljplanerat område.
 • om byggnaden ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovsansökan – så går det till:

 1. Bygglovsansökan 

  Skicka in ansökan via e-tjänst     eller blankett. Bifoga samtidigt:
  - Kontrollplan
  - Produktblad med prestandadeklaration som innefattar EMC-standard, information om matning till låg- eller högspänningsnät och DC-brytare.
  - Fasadritning där du ritar in solcellerna.
  - Situationsplan där du markerar var solcellsanläggningen ska placeras.
  - Gärna fotografier på byggnaden.
 2. Bygglov inklusive startbesked

  Om din ansökan beviljas meddelas du samtidigt startbesked. Beslutet börjar gälla 4 veckor efter att ärendet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar (POIT).
 3. Slutbesked

  När solcellerna är installerade ska du skicka in signerad kontrollplan för att få ett slutbesked. Du kan nu börja använda solcellerna.

Behövs anmälan?

Anmälan behövs enbart om solcellsanläggningen innebär att du måste göra åtgärder i husets stomme eller i bärigheten på något sätt. Om du även behöver söka bygglov för solcellsanläggningen kan du inkludera de åtgärder som behöver göras i husets stomme/bärighet i samma ansökan, ingen separat anmälan behöver då göras.

Har du frågor?

Har du frågor eller behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss på bygglov@ystad.se. Vi har även drop-in, mellan 13-15 varje onsdag om du vill prata med en handläggare på plats.

Läs mer om solfångare och solcellspaneler på Boverkets hemsida, eller se en film om solceller där vår stadsarkitekt Leila Ekman förklarar vad som gäller för montering av solcellsanläggning.

Publicerad 2022-02-28, Uppdaterad 2024-03-08

Aktuell informartion

-

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

 

 

 

 

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.