DSC01754.jpg

Frågor och svar om Hamnstaden

Frågor och svar


Vad är Hamnstaden?

Hamnstaden är Ystads största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Den nya stadsdelen kopplar staden närmare vattnet och kan inrymma cirka 1500 nya bostäder, kontor, företag, mobilitetshus, offentlig service, restauranger, butiker och andra verksamheter. 

Målet med Hamnstaden är att utveckla en ny, hållbar stadsdel i Ystad som är en naturlig del av stadens stadskärna. Stadsdelen kommer att stärka Ystad som regional kärna i sydöstra Skåne. Den nya stadsdelen inspireras av det gamla Ystad i skala och stadsbyggnadsstruktur, men i en modern kontext med samtida hus och innovativ arkitektur. 

Vilka beslut är tagna?

Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030 i juni 2016. I den utpekas möjligheten och ambitionen att flytta hamnen söderut och utveckla blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar. I översiktsplan utpekar kommunen framtida användning av mark och vatten som vägledning för framtida planering.

Planprogram för Hamnstaden antogs 2019 av kommunfullmäktige och ligger till grund och är vägledande för den fortsatta planprocessen. 

Vad är ett planprogram?

Planprogram syftar till att vidareutveckla den vision som beslutats genom översiktsplanen, redogöra för förutsättningar, pröva idéer, avstämning med berörda genom samrådet och bli grundstruktur för kommande detaljplaner. 

Planprogram är i sig ingen juridisk handling utan ett underlag för kommande detaljplanearbeten. I en eller flera detaljplaner kommer mer genomarbetade studier göras av exakt vilken bebyggelse och markanvändning som ska regleras.

Planprogram för hamnstaden finns att läsa här: 

När börjar hamnstaden byggas?

Planprogram hamnstaden visar på en möjlighet att successivt planera för och bygga 1 500 bostäder i centrala Ystad. I planprogrammet visas etapper i form av olika detaljplaner med möjlig tidsplan. Ett rimligt antagande är att den första etappen, i området vid ”sockersilon”, kan börja bebyggas år 2025.

Hur skyddas Hamnstaden för ett förändrat klimat?

Genom att bygga om och bygga ut i hamnen så kan kommunen samtidigt göra åtgärder till skydd mot stigande havsnivåer. Skydden kan vara pirer med sluss, höjda kajkanter, höjningar av marknivån och många andra åtgärder. Att göra sådana åtgärder är nödvändigt, inte bara för Hamnstaden utan också för att skydda vår medeltida stadskärna, teatern och järnvägen som också är hotade av stigande havsnivåer.

När är hamnstaden färdigbyggd?

För att hålla jämn takt med Ystads befolkningsökning behöver 150-200 bostäder byggas årligen i Ystads kommun, merparten av dessa planeras för i staden Ystad. Periodvis kan merparten av Ystads årliga nya bostäder antagligen byggas just i hamnstaden, men i vilken takt det faktiskt byggs beror på olika faktorer på marknaden. Olika målgrupper har olika önskemål och i hamnstaden kommer inte allas behov och möjligheter att tillgodoses. OM hälften av det totala bostads­byggandet byggs i hamnstaden, kommer 75-100 bostäder kunna byggas årligen. Det skulle innebära att hamnstaden skulle kunna byggs ut under en period av 15-20 år. 

För vem bygger vi, vem har råd att bo i hamnstaden?

Kommunen själva bygger inte bostäder. Kommunen möjliggör för andra att bygga genom att planera, förbereda mark och bygga ut infrastruktur. Vi vet att många aktörer är intresserade av att bygga här eftersom Ystad både är en attraktiv boendekommun och det stationsnära och vattennära läget gör att både dagens ystadbor och många som idag inte bor i Ystad skulle lockas av möjligheten att bo just i hamnstaden. Nya bostäder är dessvärre dyra, men genom att bygga fler bostäder i attraktiva lägen kan flyttkedjor bidra till att billigare bostäder frigörs i andra delar av kommunen.

Hamnstaden ska tillföra kvalitet till staden även till för de som inte bor där. Genom att bygga platser nära vattnet, skapa möjligheter att leka, promenera, fika och bara vara kommer alla ystadbor få en större tillgång till havet i sin vardag.

Vad kostar det, har kommunen råd?

Alla kostnader vet vi inte än, med planprogrammet som underlag kan vi börja göra kostnadsanalyser men också intäktsanalyser. Det är först när vi vet vad vi vill och vad som är möjligt som det finns något att räkna på! En första grov samhällsekonomisk analys gjordes redan 2014 och den visade på att det samhälls­ekonomiskt är en bra idé att satsa på hamnstaden. Det är stora kostnader för att genomföra hamnstaden men också stora vinster, inte minst i form av byggrätter för nya bostäder och nya verksamheter.

Frågan är snarare om kommunen har råd att låta bli? Hamnstaden möjliggör hållbar utveckling genom att redan ianspråktagen mark återanvänds till främst bostadsbyggande som är en förutsättning för tillväxt.

Hindrar Hamnstaden hamnens utveckling?

Nej, Ystads hamn är viktig för näringslivet i Ystad och utgör dessutom ett riksintresse.  I planprogrammet visar vi att det går att skapa god bebyggd miljö samtidigt som vi tar höjd för både fler anlöp och större fartyg till hamnen. Samexistens handlar främst om att bullerriktvärden för bostäder ska klaras i förhållande till hamnens miljötillstånd. Men även om luftkvalitet och att stadsmiljön ska upplevas trygg och lockande samtidigt som man ser stora lastfartyg nära – men så är det ju i Ystad redan idag.

Hur ska Hamnstaden trafikförsörjas?

Området ligger alldeles intill både järnvägs- och busstationen och dessutom i direkt anslutning till centrum. Detta gör att det i området ska vara prioriterat att röra sig till fots eller med cykel. För de som kör bil ska trafiken till och från de västra delarna använda sig av utfarten vid teatern och för de östra delarna ska man köra via Finakorset. För att underlätta för de som antingen ska till centrum eller till stationen, samt för att samla parkeringen för de boende på ett smidigt sätt, planeras det också för två parkerings/mobilitetshus. Ett är tänkt att nås via Hamngatan/Spanienfarargatan och det andra från Ekenäsgatan/Bornholmsgatan.

Hur ska kommunal service tillgodoses i Hamnstaden

De nya bostäderna beräknas medföra någonstans mellan 200 och 300 nya förskoleplatser.  Inom området är tanken därför att det ska kunna finns två förskolor, en på västra och en på östra sidan för att de ska kunna nås smidigt. Förskolorna kommer att integreras i kvarter med flerbostadshus. I ett längre perspektiv kan det finnas behov och möjlighet att placera en skola öster om planprogramsområdet, när detta område på sikt utvecklas. 

Stadsutvecklingsprojektet Hamnstaden – från idé till genomförande?

Planprogram hamnstaden är ett viktigt steg på vägen mot att möjliggöra den vision som uttrycks i Staden Ystad 2030. För att genomföra hamnstaden måste en mängd frågor hanteras vidare, utöver själva planeringsförutsättningarna. Till exempel måste de ekonomiska förutsättningarna och kommunens hållbarhetsambition tydliggöras, hamnen och stadens framtida förutsättningar kopplat till infrastruktur, som trafik och vatten t ex utreds vidare under planprocessen. Dessa frågor hanteras inom ett kommunövergripande projekt i enlighet med kommunstyrelsens beslut i maj 2017.

Under 2021/2022 har dialog med byggaktörer inletts och en projektledare för Hamnstaden är på plats sedan september 2022. Under hösten 2022 kommer detaljplanearbetet för etapp 1 att inledas.

 

Publicerad 2022-01-10, Uppdaterad 2024-04-17