Presentation Hamnstaden

Tillgänglig version

Vägen hit

Målbilden är att Hamnstaden inte bara ska vara en naturlig plats för Ystads invånare och arbetsgivare att bo och vistas på, men också få besökare från hela Sverige och världen att känna sig som hemma.

Redan i slutet på 1990-talet började tankar på att utveckla hamnen från industrimark till boendemiljö slå rot på allvar. Arbetet med genomförandet av visionen satte fart 2016, i och med att Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030. I planen tydliggörs möjligheten och ambitionen att förflytta hamnen söderut och öppna upp för en blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar.

Strandpromenaden visionsbild Hamnstaden

En stad full av liv

Hamnstaden gör att havet kommer ännu närmare centrum och människorna här. När denna nya stadsdel står klar har hamnen blivit till en plats fylld av liv och rörelse. En plats där trädäcken bjuder in till eftermiddagsdopp och fritidsbåtar puttrar in och ut från kajer och uteserveringar. Hamnstaden ska vara en trygg stadsdel där både stora och små kan röra sig fritt till fots eller cykel, längs strandpromenaden och mellan husen.   

I takt med att folk flyttar hit fylls vår stad av inspirerande idéer och utbyten. Entreprenörskap och nya verksamheter breddar utbudet och gör stadskärnan än mer levande.

Piren visionsbild Hamnstaden

Planprogram - ett första steg på vägen 

Planprogrammet för Hamnstaden är ett viktigt steg på vägen mot att uppfylla visionen för Staden Ystad 2030. Ett planprogram syftar till att vidareutveckla satt vision, redogöra för förutsättningar, testa idéer, stämma av med berörda genom samrådet och verka som grundstruktur för kommande detaljplaner.

Planprogrammet för Hamnstaden beskriver en blandstad där bostäder är prioriterade. En vindskyddad stadsdel inspirerad av det gamla Ystad, både i skala och struktur. Men Hamnstaden kommer också att andas nutid, och inte minst, framtid. Här ges möjligheten att leva ett modernt, hållbart liv i samklang med havet, de gröna ytorna och varandra. 

Gräsmatta perspektiv visionsbild Hamnstaden

Planprogrammet - Visionen för Staden Ystad 2030

Att bo i Hamnstaden

Intresset för att bygga bostäder i Ystad är stort, liksom intresset för att bo i kommunen. Hamnstaden kommer med sitt centrum-, stations- och havsnära läge att ha en väldig dragkraft för både etablerade Ystadsbor och nya. Redan i dag lockar den omtyckta stadsmiljön människor till staden. En ny stadsdel, med varierad bebyggelse, gröna ytor och en levande kaj får Ystad att blomstra ytterligare.

Piren visionsbild Hamnstaden

En stadsdel i centrum

Hamnstadsområdet ligger alldeles intill järnvägs- och busstationen, och i direkt anslutning till centrum. För att underlätta för de som ska till någon av dessa knutpunkter, och för att ge de boende en samlad parkeringsyta, kommer två nya parkeringshus att uppföras. Ett som nås via Hamngatan och Spanienfarargatan och ett via Ekenäsgatan och Bornholmsgatan.


Trafiken

Biltrafiken till och från de västra delarna styrs om till utfarten vid teatern och fordon till och från de östra delarna kommer att uppmanas att köra vid Finakorset. Men med korta avstånd och snälla vägar blir Hamnstaden framförallt en stadsdel för människor som lätt och smidigt vill ta sig fram till fots eller på cykel.

Kajkant visionsbild Hamnstaden

Skolor i Hamnstaden

Nya bostäder gör att vi behöver fler förskoleplatser. Därför finns två förskolor med i planerna, en på västra och en på östra sidan för mesta möjliga tillgänglighet. Förskolorna kommer att integreras i kvarter med flerbostadshus. På sikt kan det även bli aktuellt med ytterligare en skola i södra delen av Ystad.

Land och hav i symbios

Ystad hamn är av stor betydelse för hela Sverige och ett viktigt nav i stadens näringsliv. I planeringen har det därför varit viktigt att visa på den fullt möjliga samexistensen mellan Hamnstadens bebyggda miljö och sjötrafiken. Den nya stadsdelen ska kunna få ljudnivå och luftkvalitet enligt riktvärden för god bebyggd miljö.

Bo med utsikt visionsbild Hamnstaden

Klimatet och staden

Klimatförändringar och extremväder är en del av den verklighet vi behöver anpassa oss till. I samband med ut- och ombyggnaden av hamnen får vi tillfälle att genomföra de åtgärder som behövs för att skydda vår stad från stigande havsnivåer. Exempel på sådana åtgärder kan vara höjda kajkanter eller pirer med sluss. Hamnstaden är en del i detta arbete och satsningen ger oss möjlighet att skydda den befintliga stadskärnan.

Klimatet och staden visionsbild Hamnstaden

Miljökonsekvensbeskrivning - Övriga utredningar och handlingar kring bland annat buller, geo- och miljöteknik, järnväg, kulturmiljö, naturvärden, översvämningsrisker.

Då börjar Hamnstaden byggas

Planprogrammet för Hamnstaden beskriver hur det successivt kommer att byggas 1 500 bostäder i centrala Ystad. Dessa möjliggör för mer än 3 000 invånare i stadsdelen, och minst lika många arbetstillfällen. Byggandet kommer att delas in i olika etapper varav den första, som avser området vid sockersilon, förväntas inledas år 2025.   

En vinnande satsning

Satsningen på Hamnstaden är en stor ekonomisk investering, men kommer med lika stora vinster. Redan 2014 när en första grov samhällsekonomisk analys gjordes av projektet visade resultaten på just detta. Inte minst gynnsamt blir det med försäljningen av byggrätter för nya bostäder och verksamheter. Hamnstaden kommer inte bara att främja tillväxten i södra Skåne, den innebär också en hållbar stadsutveckling eftersom vi använder mark som redan tidigare bebyggts.

Kartor visionsbild Hamnstaden

Aktuell status och process framåt

Hösten 2019 godkände en enig kommunfullmäktige planprogram för hamnstaden som underlag till fortsatt planering. Under 2020 och framåt fortsätter planeringsarbetet i flera parallella processer. Staden kommer att utveckla detaljplaner, formulera ambitioner inom hållbarhet, optimera de ekonomiska förutsättningarna och påbörja dialog med byggaktörer. Målsättningen är att den nya stadsdelen ska välkomna sin första Ystadsbo omkring år 2030.

Process framåt visionsbild Hamnstaden

 

 

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om utbyggnaden i hamnområdet.

 

 

Publicerad 2021-06-18, Uppdaterad 2023-06-26