Skyddsjakt i Ystads kommun

Rutiner för skadedjur och skyddsjakt samt hur trafikskadade djur hanteras inom Ystad kommun

På kommunal mark bedriver kommunen skyddsjakt. Kommunen hanterar inte viltärende eller skadedjursbekämpning på privat mark. Nedan finns rutiner för de vanligen mest förekommande fallen.

Skadedjur

Skadedjur är de djur som förorsakar olägenhet eller medför risk för olägenhet, t ex möss, råttor, sorkar.

För sanering i egen fastighet kontaktar du som fastighetsägare själv ett saneringsbolag. Som fastighetsägare har du i regel hemförsäkring som täcker kostnaden för sanering.

I flerfamiljshus är det din fastighetsägares/hyresvärdes skyldighet att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet.

Insekter och dylikt

Ärende som avser ohyra (insekter) hänvisas till bekämpningsföretag, vars tjänster som regel ingår i hemförsäkringen. Det är din skyldighet som fastighetsägare att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet.

Vilda djur och fåglar i tättbebyggt område

Kommunjägaren har rätt att hantera vilda djur på kommunal mark. Under jakttid och om viltet inte är skyddat kontaktar fastighetsägaren kommunjägaren via kommunens felanmälningssystem. Är det under icke tillåten jakt behöver Miljöförbundet först avgöra om det är att betrakta som en olägenhet innan avskjutning får ske. Är det ett vilt som är skyddat/fridlyst t.ex. fladdermöss är det Länsstyrelsen som beslutar om avskjutning får ske.

Vilda djur och fåglar på privat mark hanteras av fastighetsägaren själv. Vid behov av rådgivning går det bra att ta kontakt med kommunjägaren via kommunens felanmälningssystem.

Vilda skadade djur

Vid trafikolycka då vilda djur skadats ska anmälan ske till polisen som hanterar ärendet.

Katter

Lösspringande katter som förorenar i tex sandlådor är att betrakta som ett klagomålsärende enligt Miljöbalken vilket ska hanteras av Miljöförbundet. Ring 0417-57 35 00.

Polismyndigheten avgör om avlivning får ske av lösspringande vilda katter inom detaljplanelagt område. Vid problem görs anmälan direkt till polisen. Tillämplig lagstiftning är Lagen om tillsyn av hundar och katter, där polisen är tillsynsmyndighet. Det ska vara klarlagt att ingen ägare finns till katten, den ska bedömas vara övergiven eller förvildad. Anmälaren måste bevisa för polisen att katten är vild.

Utanför detaljplanerat område avgör jakträttsinnehavaren/fastighetsägaren om en lösspringande katt är övergiven/förvildad. Jakträttsinnehavaren kan själv ombesörja avskjutning men ansvarar för att detta sker på korrekt sätt. Fastighetsägaren/Jakträttsinnehavaren måste bevisa att katten kan antas vara vild eller övergiven. Avlivningen ska ske enligt djurskyddslagens bestämmelser.

Skadade eller sjuka husdjur

Om det gäller sjuka eller vanvårdade djur hänvisas till Länsstyrelsens djurskyddsenhet tele 010-224 13 50

Kontakt inom Ystads kommun

Vardagar 8.00-16.30
Privatperson anmäler ärende i kommunens felanmälningssystem.

Helger samt före 8.00 och efter 16.30
Privatpersoner kontaktar polisen på telefonnummer 114 14 som i sin tur kontaktar kommunjägaren.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-04-08