farliga_trad.jpg

Trädfällning och nedtagning av vegetation

Ibland kan det vara så att träd och annan vegetation har växt upp alltför tätt och att de därför konkurrerar med varandra om luft och ljus.

När en kommuninnevånare hör av sig till oss på parkenheten och har önskemål om att ta ned ett träd, buske eller annan vegetation på kommunens mark, så gör vi en bedömning i varje enskilt fall. Vi tittar på vad som ska fällas, på platsen där det står och på vad en fällning skulle förändra. Allmänintresset mot den enskildes önskemål väger vi in.

På parkenheten kan vi också ha egna planer för området och hur platsen ska se ut och utvecklas. Dessutom tittar vi på hur det ser ut under olika årstider och i ett längre tidsperspektiv. Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd. Träd och annan vegetation betyder mycket för många människor och åsikterna om vegetationens ska bevaras eller inte går ofta isär. Det är därför viktigt att grannarna är överens.

Ansökan

För att vi ska kunna hantera förfrågningarna på ett effektivt sätt, vill vi att du fyller i vår ansökningsblankett.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 september, för att vi ska kunna behandla/åtgärda under påföljande vinterhalvår. Beslut om åtgärder meddelas först efter avslutad besiktning/åtgärd i perioden januari-mars.

Trädfällning i Sandskogens stugområde

Att tänka på vid önskemål om trädfällning i Sandskogens stugområde inom Ystad kommun. Naturmarken i stugområdet Ystad sandskog är av stort värde. Den har betydelse både för växtoch djurlivet, som "grön lunga", som vacker utsikt och för vardagsrekreation. Att Sandskogens naturmark och karaktär därför ska vårdas och utvecklas är en självklarhet. Detta gäller såväl träd-, busk- som örtskikt. Målsättningen är bevara skogen och att olikåldriga bestånd ska finnas. Detta innebär t.ex. att varken ungskott (sly) slentrianmässigt ska tas bort eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar. En bedömning ska alltid göras på plats. Hänsyn ska också tas till hur eventuella åtgärder påverkar ljusförhållandet för t.ex. örtskiktet. Naturligtvis ska också alltid särskild hänsyn tas till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur- och fågellivet. Detta betyder att endast träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom kan tas bort och att det generellt alltid gäller att restriktivitet ska råda.

Allmänna intressen: Viktigt i detta sammanhang är också att Sandskogens stugområde till stor del omfattas av riksintresse för naturvård (3 kap 6 § Miljöbalken). Detta innebär att området är av nationell betydelse med avseende på naturmiljön och att det ska skyddas mot sådana åtgärder som kan orsaka skada på naturmiljön. Eftersom Sandskogens stugområde ingår i ett viktigt natur- och fritidsområde med stort naturvärde, så bör alltid yttrande inhämtas från berörda intresseföreningar innan en eventuell trädfällning äger rum.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-11-22

Kontakt

Tekniska avdelningen
Cilla Persson
Parkchef