Lekplatser

Barn behöver en säker och attraktiv stadsmiljö. Det gäller framförallt lekplatser på allmän mark, som är barnens speciella mötesplatser.

Lekplatsprogram

I oktober 2012 tog kommunen fram ett Lekplatsprogram för Ystad, där de viktigaste aspekterna på barns lekplatser redovisas. Programmet utgör en bearbetning och vidareutveckling av det certifierade besiktningsprogram, som utfördes hösten 2011.

  • I programmet redovisas en policydel, som beskriver hur en bra lekplats bör fungera.
  • Lekplatsernas innehåll samt hur frågor om barns lek skall tillgodoses i planerings- och förvaltningsskedena.
  • En beskrivning görs av de olika lekplatser, som förekommer i Ystad
  • I ett åtgärdsförslag visas var behovet idag är störst för förändring, för att fortsätta arbetet med att ge barnen säkrare lekplatser.
  • Dessutom visas var det finns behov för ytterligare temalekplatser/stadsdelslekplatser vid framtida förändringar.
  • Programmet innehåller också en översikt för att genomföra ett antal planerade åtgärder. Förhoppningen är att när vi genomfört åtgärderna, enligt riktlinjerna i programmet, ska detta bidra till att ge Ystads barn en rik lek- och uppväxtmiljö. Därigenom ges barnen möjlighet att utveckla ett livslångt positivt förhållande till Ystads parker och offentliga rum.

I rutan till höger hittar du bland annat Karta över var det finns lekplatser i Ystads kommun, Lekplatsprogram och Lekplatspolicy för 2012.

 

 GrillhusSkogslekplats
Bilder: Skogslekplats och grillhus i Sandskogen

Renovering av lekredskap

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med att sätta upp ett tiotal av de renoverade lekredskapen, som tidigare togs bort av säkerhetsskäl.

Lekredskap

Lekredskap

Lekredskap

Lekredskap

Bilder: Lekplatsrenoverig i Ystad (Barnängen), Löderup, Sövestad och Svarte 

I boxen hittar du Översynsplan av lekplatser, Rivnings- och ersättningsplan av lekredskap för 2012 och Åtgärder för säkra lekplatser.

Kommande lekplatsbyggnationer

I högerspalten finns ritningar där du kan se kommande lekplatsbyggnationer i Bärparken, Missunnavallen, Norra Promenaden, Midsommarängen samt Prosthagen.

Vi som har deltagit i projektarbetet avseende gestaltning/utformning m.m. av Lekplatser som attraktiva mötesplatserär: Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson och Landskapsarkitektstuderande Kajsa Tremm samt gruppledaren för parkanläggningar Richard Wikström.

Jättebär
Egentillverkade jättebär till Bärparkens lekplats

Karta över lekplatser

Klicka för större karta

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-04-20