Lekplatser

I Ystads kommun finns 35 stycken allmänna lekplatser som bjuder in till rörelse, lek och gemenskap!

Karta över våra lekplatser


Klicka för större karta

Felanmälan

Om du upptäcker något som är trasigt eller inte fungerar på våra lekplatser så kan du enkelt göra en felanmälan här.

Lekplatsprogram

I oktober 2012 tog kommunen fram ett Lekplatsprogram för Ystad, där de viktigaste aspekterna på barns lekplatser redovisas. Programmet utgör en bearbetning och vidareutveckling av det certifierade besiktningsprogram, som utfördes hösten 2011.

  • I programmet redovisas en policydel, som beskriver hur en bra lekplats bör fungera.
  • Lekplatsernas innehåll samt hur frågor om barns lek skall tillgodoses i planerings- och förvaltningsskedena.
  • En beskrivning görs av de olika lekplatser, som förekommer i Ystad
  • I ett åtgärdsförslag visas var behovet idag är störst för förändring, för att fortsätta arbetet med att ge barnen säkrare lekplatser.
  • Dessutom visas var det finns behov för ytterligare temalekplatser/stadsdelslekplatser vid framtida förändringar.
  • Programmet innehåller också en översikt för att genomföra ett antal planerade åtgärder. Förhoppningen är att när vi genomfört åtgärderna, enligt riktlinjerna i programmet, ska detta bidra till att ge Ystads barn en rik lek- och uppväxtmiljö. Därigenom ges barnen möjlighet att utveckla ett livslångt positivt förhållande till Ystads parker och offentliga rum.

 GrillhusSkogslekplats

Bilder: Skogslekplats och grillhus i Sandskogen

Renovering av lekredskap

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med att sätta upp ett tiotal av de renoverade lekredskapen, som tidigare togs bort av säkerhetsskäl.

LekredskapLekredskap  

 Lekredskap  Lekredskap

Bilder: Lekplatsrenoverig i Ystad (Barnängen), Löderup, Sövestad och Svarte 

Kommande lekplatsbyggnationer

I högerspalten finns ritningar där du kan se kommande lekplatsbyggnationer i Bärparken, Missunnavallen, Norra Promenaden, Midsommarängen samt Prosthagen.

Vi som har deltagit i projektarbetet avseende gestaltning/utformning m.m. av Lekplatser som attraktiva mötesplatserär: Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson och Landskapsarkitektstuderande Kajsa Tremm samt gruppledaren för parkanläggningar Richard Wikström.

 
Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-11-21