Barn och ungas rättigheter

Ystad ska vara en kommun där alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Att i kommunen anamma ett barnrättsperspektiv handlar om såväl attityder och kunskap som arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska mötas med respekt i alla sammanhang. Ystads kommun ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt ge varje enskilt barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Lagen har som syfte att tydliggöra barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter. Ystads kommun har ett ansvar att säkerställa barnrättsbaserade beslutsunderlag och barnrättsbaserad planering i de verksamheter och ärenden som berör barn direkt eller indirekt. De som fattar beslut som rör barn har en stark rättslig skyldighet att beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Plan för barnets bästa vägleder oss

Ystads kommuns barnrättsarbete utgår från Barnets bästa - plan för att stärka barns rättigheter. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018 och fungerar som stöd till nämnder och förvaltningar i prioriteringar kring arbetet med barnets rättigheter. Det som gäller för nämnder och förvaltningar gäller, i tillämpliga delar, även för de kommunala bolagen.

I planen lyfts tre prioriterade områden för att stärka barnets rättigheter i Ystads kommun

• Beslutsfattare, relevanta yrkesgrupper, barn och vårdnadshavare har kunskap om barnets rättigheter
• Ystads kommuns mål och styrdokumenthar ett tydligt barnrättsperspektiv
• Ystads kommuns verksamheter ska stärka barnets rättigheter genom samverkan

 

Prövning av barnets bästa

Den 31 maj 2023 beslutade Kommunstyrelsen att ersätta nuvarande Barnchecklista med olika nivåer av prövning av Barnets bästa. Hur, när och av vem som en prövning av barnets bästa ska göras beskrivs i Riktlinje för prövning av barnets bästa. Riktlinjen utgår från att de som fattar beslut ska kunna göra detta i vetskap om att beslutet utgår från en korrekt prövning av barnets bästa. Mallar för de olika nivåerna av prövning kommer inom kort att läggas i Evolution samt på ystad.se och intranät. Fram till dess att mallarna finns tillgängliga i Evolution genomförs barnchecklistan precis som tidigare.
Den huvudsakliga målgruppen för riktlinjen är förtroendevalda och tjänstepersoner i Ystads kommun och kommunägda bolag.

 

Barnkonventionen

På Unicefs hemsida kan du läsa mer om Barnkonventionen.

Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2023-07-27