Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Ystads kommun.

Här finns bl. a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell art.

Här hittar du kommunens övriga styrande dokument för mål- och verksamhetsstyrning.

E. Taxor och avgifter

Publicerad 2023-07-03, Uppdaterad 2024-03-14