Frågor och svar

Ekonomi

Hur finansieras hamnens utbyggnad?

Ystad kommun investerar i två nya färjelägen med nya uppmarschområden, dessa planeras att tas i bruk i början av 2021. Kostnaderna för investeringen betalas med lånade pengar och bidrag från EU. Investeringen (lånen) kommer Ystad Hamn Logistik AB via sina kunder att betala.

Buller

Ibland hörs det mycket buller från hamnen, vad är det som låter?

Till viss del kan muddring ge buller särskilt när man stöter på hårt material som sten och block, ny-muddringen i yttre hamnbassängen planeras att vara slutförd vecka 17, 2020. Tidplanen för muddringen i farleden som kommer att utföras i Sjöfartsverkets regi är inte bestämd.

Även utläggning av sten på vågbrytarna förorsakar en del buller, arbetet förväntas vara klart i augusti månad 2020.

Elanslutning

Kommer de nya färjelägena att ha landström?

De nya färjelägena kommer att vara förberedda för landström för de fartyg som vill och kan koppla upp sig.

Hamnen har inte så kallad rådighet över färjorna vilket innebär att man inte kan tvinga rederierna att vidta åtgärder ombord. Däremot för hamnen en dialog med rederierna kring åtgärder för att minska miljöpåverkan. I dagsläget kopplar 3 fartyg upp sig. Det innebär att 3 av de 5 fartygen i Polen trafiken kopplar sig på landström i hamnen. För Bornholmstrafiken så ligger fartygen för kort tid i hamnen för att elansluta men den nya katamaranen som planeras att sättas i trafik under 2022 kommer att vara en s.k. dual fuel-typ dvs att motorerna är förberedda för användning av alternativt bränsle.

Publicerad 2021-06-28, Uppdaterad 2023-04-26