FAQ barnomsorg

Vanliga frågor och svar - barnomsorg


Vad innebär allmän förskola?

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka, är avgiftsfri och följer i stort sett skolans läsårstider. Barnet har rätt att delta i allmänna förskolans verksamhet från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är frivillig och föräldrarna avgör hur mycket tid man vill utnyttja av de 15 timmarna per vecka.

Hur gammalt ska barnet vara för att få barnomsorgsplats?

Barnet ska ha fyllt 1 år.

 

 

När ska/kan jag ställa barnet i kö?

Tidigast åtta månader innan barnet fyller 1 år. Det är bra om du ställer barnet i kö cirka 4 månader innan du vill att barnet ska börja.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till förskolan?

Ansökan om barnomsorg görs via vår e-tjänst. Här kan du som vårdnadshavare logga in med e-legitimation och ansöka om plats. Du hittar vår e-tjänst via Mina sidor. 

Vilka förskolor kan jag välja mellan?

När du ansöker om en plats på de kommunala förskolorna kan du välja vilken du vill. Du kan ange fler än ett alternativ. Vi försöker i bästa mån att tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt det går, därför är det bra att ange fler än ett alternativ. Är det fullt på den plats man önskar blir man erbjuden en annan plats, men man kan stå kvar i kön till sitt förstahandsval.

Vill du ha plats på en enskild förskola får du vända dig direkt till den förskolan med en ansökan. Ystads kommun har inte hand om kön till de enskilda förskolorna.

Vi behöver omsorg på kvällar, nätter och helger, kan vi få det?

Ja, i Ystads kommun finns Nattugglan för vårdnadshavare som behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Vad krävs för att få plats på Nattugglan?

Du måste kunna styrka ditt behov genom ett intyg från din arbetsgivare om att du arbetar obekväma tider för att få plats på Nattugglan. Båda vårdnadshavarna i de fall då det finns två, behöver styrka att de arbetar obekväma arbetstider.

Kan jag ställa mitt barn i kö trots att vi inte är folkbokförda i Ystads kommun?

Ska du flytta till kommunen och kan styrka det så ställs ditt barn i kö med platsgaranti. Om du inte ska flytta till kommunen kan vi i dagsläget inte erbjuda förskoleplats. 

Vad händer när vi ställt oss i kö?

Handläggarna på Utbildningsförvaltningen behandlar ansökan då den inkommit och sedan får du en bekräftelse via e-post om att barnet står i kö.

Kan jag få veta vilken köplats mitt barn har?

Då kön påverkas av många faktorer som kan förändra köordningen (behov, syskonansökningar, utflyttningar, inflyttningar) är det svårt att ange en exakt köplats. Du har dock en garanterad barnomsorgsplats i kommunen inom 4 månader. 

När får vi besked om var och när vi fått plats?

Du blir kontaktad av Utbildningsförvaltningen i god tid innan önskat placeringsdatum, cirka 2 månader innan start. Detta sker vanligtvis digitalt via e-tjänsten med ett erbjudande som kommer via e-post.

Betyder syskonförtur att man är garanterad plats för syskon på samma förskola?

För att syskon ska få större möjlighet att gå på samma förskola tillämpas syskonförtur. Det betyder att barn som har syskon hamnar före barn utan syskon, i kön till förskolan där syskonet går. Däremot innebär syskonförtur inte att man är garanterad plats på samma förskola.
Som syskon räknas i detta fall alla barn som bor tillsammans i samma hushåll, oavsett om de är biologiska syskon eller ej.

 

 

Vad innebär platsgarantin?

Platsgarantin innebär att ditt barn är garanterad en barnomsorgsplats i Ystads kommun inom 4 månader från det datum barnet registrerats i kön.
 

Får mitt barn plats på en av de förskolor som jag önskat?

Ystads kommun försöker alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål så långt det går och vi tittar alltid på de alternativ som önskats. Om det är fullt på den önskade förskolan så erbjuds annan plats. Du kan stå kvar i kön till ditt förstahandsval även om du får en annan placering.

 

Vad händer om vi inte får plats den förskolan som vi önskat?

Du kan stå kvar i kön till er önskade plats även om du tackar ja till annan erbjuden plats.

Kan jag ansöka om förskoleplats i en annan kommun?

Det är hemkommunen som är ansvarig för att erbjuda barnomsorgplats. Det går att ansöka om plats i en annan kommun, men innan plats erbjuds måste en överenskommelse ske mellan kommunerna.

Hur lång är inskolningstiden?

I Ystads kommuns förskolor är det en vecka avgiftsfri inskolning. På Nattugglans förskola är det två veckors inskolning vid behov, en vecka är avgiftsfri.

Vad händer om mitt barn inte är färdiginskolad efter 5 dagar?

Är barnet inte färdiginskolat efter en vecka finner personalen på förskolan gemensamt med vårdnadshavaren en lösning som passar barnet. 

Hur lägger jag in ett nytt schema i e-tjänsten?

För en förskoleplats ladda ner Edlevo-appen via App Store eller Google Play. 
För en fritidsplats läggs schematider i Vklass.

Vem kontaktar jag för att ändra mitt barns närvarotider då det är nära i tiden?

Schemaändringar meddelar du alltid direkt till pedagogerna på ditt barns förskola.

Kan jag utöka tiden vid behov om jag har mitt barn på ett 15-timmarsschema?

Om du har en placering som gäller arbete och eller studier får du utöka tiden efter ditt behov. Placeringen ändras då till en deltid- eller heltidsplacering. Är du däremot föräldraledig eller arbetslös har du inte rätt till mer än 15 timmar.

Vad kostar det att ha sitt barn i förskola?
Varför får jag ingen faktura?

Det finns tillfällen då avgiften på barnomsorgen är 0 kr, då skickas det inte ut någon faktura. Om ditt barn är 3, 4 eller 5 år och har en vistelsetid på 15 timmar eller lägre under perioden 15 september - 31 maj, blir det ingen faktura på grund av allmän förskola. Läs mer här.

Vart vänder jag mig för att få en kopia på min faktura eller OCR-nummer?

Vänligen kontakta kundtjänst@ystad.se för att få en kopia.

Varför är avgiften högre på sommaren för 3-, 4- och 5-åringar?

Eftersom att man inte har allmän förskola på sommaren så blir avgiften högre då.

Är platsen gratis för mitt barn om jag lämnar 15 timmar per vecka?

Nej. Men om ditt barn är 3, 4 eller 5 år så tillhör det allmän förskola. Se ovan. 

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Exempel på avgiftsgrundande inkomst:
Lön före skatt
Sjukersättning/Sjukpenning
Föräldrapenning
Arbetslöshetsersättning
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsstöd
Livränta
Vårdbidrag, endast arvodesdelen
Aktivitetsersättning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Inkomst beskattad i utlandet
Pension

Exempel på ej avgiftsgrundande inkomst:
Barnbidrag
Försörjningsstöd
Etableringsersättning
Bostadsbidrag
Underhållsbidrag
CSN, studiestöd
Familjehemsersättning, omkostnader

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela er det?

Det är viktigt att du omgående meddelar oss om du har separerat eller ska separera eftersom barnomsorgsfakturan baseras på hushållets gemensamma inkomst. Du behöver även ange om du blir sammanboende med ny partner.

Jag har blivit sambo, behöver jag meddela er det?

Ja, eftersom barnomsorgsfakturan baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Meddela ditt nya samboskap till forskolagrundskola@ystad.se 

Behöver jag ange min sambos inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

Ja, avgiften baseras alltid på den gemensamma inkomsten i hushållet, oavsett om båda är vårdnadshavare eller inte.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej man abonnerar på en plats 12 månader av året.

Jag ska vara föräldraledig med ett yngre syskon. Får mitt äldre barn vara på fritids?

Nej. Du måste säga upp placeringen omgående via vår e-tjänst.
 

Får mitt barn vara på förskola eller fritids om jag har graviditetspenning?

Du får lämna ditt barn på förskolan högst 15 timmar/veckan undertiden du får graviditetspenning. Däremot har du inte rätt till fritidsplats under denna tid och platsen behöver därför sägas upp.

Måste jag betala under semester och när mitt barn är sjukt?

Ja, platsen måste ändå betalas. Det spelar ingen roll om du är ledig eller sjuk

Mitt barn går bara 15h/vecka men jag får ändå räkning, varför?

Det är bara barn som är mellan 3-5 år som omfattas av avgiftsfri allmän förskola och det gäller under perioden 15 september till 31 maj.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från t ex 40h till 24h/vecka?

Ja, om barnet är på förskolan 25 timmar eller mindre beräknas avgiften som en deltidsplacering. Är man på förskolan mer än 25 timmar beräknas avgiften som en heltidsplacering. Här kan du läsa mer om avgifter.

Betalar jag avgiften i förskott eller efterskott?

Ystads kommun fakturerar alltid avgiften i efterskott månaden efter.

Vad händer om jag inte betalar barnomsorgsavgiften?

Du kan förlora ditt barns plats på förskolan/fritidshemmet om du inte betalar din avgift. Efter cirka 10-14 dagar efter förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Om betalning inte sker efter påminnelsen, går fakturan vidare till inkasso. Då tillkommer även en inkassoavgift på 180 kronor per faktura samt eventuella räntor.
 
Vid  två eller fler obetalda fakturor skickar vi ut ett brev om att barnet kommer att stängas av från verksamheten om ingen betalning sker. Observera att om man har en gammal barnomsorgsskuld kan man inte få någon barnomsorgsplats innan hela skulden är betald.

Vad händer om vi har en gammal skuld till barnomsorgen?

Skulden måste betalas innan man kan få en ny barnomsorgsplats. Detta gäller även fritidshem.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 1 månad från det datum du säger upp platsen. Detta gäller både förskola och fritidshem. Uppsägningen gör du via Edlevo-app som du kan ladda hem från App Store eller Google Play. 

Får jag lämna vårt äldre barn på förskolan och fritidshem när vi har fått ett barn till?

Du får lämna syskon på förskolan i högst 15 timmar/vecka när du är föräldraledig. Däremot har du ingen rätt till fritidshemsplats under den tid du är hemma. Skulle man av olika anledningar behöva lämna syskon fler timmar så måste det föreligga särskilda behov för detta som måste styrkas. 

Vilka öppettider har de kommunala förskolorna och fritidshemmen?

I Ystad kommun är öppettiderna 06.00-18.00 på de kommunala förskolorna. Om det finns
utökat vistelsebehov för barn vid enstaka tillfällen, före eller efter dessa tider, förs en dialog med
rektor på den förskola där barnet är inskrivet.


Om det finns vistelsebehov som är återkommande före och efter 06.00-18.00, så hänvisar
kommunen till Nattugglan som erbjuder verksamhet för de vårdnadshavare som har behov av
omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Behöver jag säga upp förskoleplatsen när mitt barn börjar förskoleklass?

Nej, det behöver du inte. Om platsen inte sägs upp så avslutas den per automatik den 31 juli. Vill du att platsen ska upphöra tidigare behöver du aktivt säga upp platsen. 

Behöver jag säga upp platsen om jag byter mellan två kommunala förskolor inom Ystads kommun?

Nej du behöver inte säga upp platsen, placeringen flyttas bara från den ena förskolan till den andra.

Vi flyttar från kommunen men vill behålla platsen, kan vi det?

Ja, ni får behålla er plats om behovet kvarstår. Avgiften kommer dock att tas ut från er nya kommun i stället och placeringen blir en så kallad interkommunal placering

Hur länge får jag ha kvar platsen på fritidshem?

Platsen får ni ha kvar till barnet gått ut årskurs 6.

Vad innebär sammanslagning av förskolor under sommaren?

Under sommaren när många barn är lediga slår ofta flera förskolor ihop sina verksamheter. Det betyder att ditt barn tillfälligt kan få gå på en annan förskola under några veckor.

Vem har rätt till modersmålsundervisning/modersmålsstöd?

Elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning / modersmålsstöd i detta språk om:

·             eleven använder språket dagligen i hemmet
·             eleven har grundläggande kunskaper i språket
·             minst fem elever önskar denna undervisning i kommunen
·             lämplig lärare i det aktuella språket finns

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Det är rektorn / förskolechefen som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk. Läs om modermålundervisning här.

Är barnet försäkrat när det går på förskolan?

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Läs mer om olycksfallsförsäkringen här.

Hur anmäler jag att mitt barn ska ha specialkost?

Det gör du i e-tjänsten Skolstart.

Var lämnar jag samtyckte till publicering?

Det gör du i e-tjänsten Skolstart.

Publicerad 2023-11-17