Avgiftskontroll_toppbild.jpg

Retroaktiv avgiftskontroll

Betalar du rätt barnomsorgsavgift? Att betala rätt avgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in. De uppgifter du som vårdnadshavare lämnar till kommunen jämförs med ditt hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Vi börjar nu med kontroll av inkomståret 2020. Avgiftskontroller kommer därefter att genomföras varje år.

Har du betalat för lite eller för mycket?

Du som vårdnadshavare har ansvar för att anmäla och uppdatera din inkomst så att hushållets barnomsorgsavgift blir rätt. Om kontrollen visar att fel avgift betalats så kommer vi att göra en justering:

Om du har betalat för låg avgift skickar vi en retroaktiv faktura.
Om du har betalat för hög avgift gör vi en återbetalning.

Rättvisa och trygghet

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar.

När kommer kontrollen att ske?

Vi kommer att skicka ut fakturor för år 2020 under perioden oktober-december 2022, och återbetal-ningarna i januari 2023.

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning, när deklarationsuppgifterna blir offentliga hos Skatteverket. Framöver kommer kontroller att genomföras varje år.

Hur vet jag om jag är berörd?

 • De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av kontrollerna.
 • Du som hade barn på förskola eller fritidshem under 2020 ingår i årets kontroll.
 • Du som inte hade barn på förskola eller fritidshem under 2020 berörs inte av årets kontroll.
 • I nästa års kontroll ingår de vårdnadshavare som hade barn på förskola och fritidshem under 2021, och så vidare.

Vanliga frågor


Varför gör Ystads kommun den här kontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Ystads kommun vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar. 

Hur har kontrollen gått till?

Ystads kommun hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2020. Sedan delas din årsinkomst med 12, för en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du haft registrerad hos Ystads kommun. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar Ystads kommun om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. 
Belopp mindre än 600 kr för hela 2020 kommer inte att faktureras eller återbetalas. 

Varför kontrollerar Ystads kommun mot 2020, så långt bakåt i tiden?

Ystads kommun har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2021. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Ett brev skickas hem med uppgifter om hur mycket som kommer att återbetalas. Där finns också information om vad man kan göra för att få pengarna insatta på sitt konto.

Jag ska få pengar tillbaka, kan ni inte dra av det på nästa vanliga faktura?

Ystads kommun kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Maila ditt önskemål till e-postadressen kou-avgiftskontroll@ystad.se så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Anstånd kan du få upp till max tre månader från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Du kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.
Kontakta handläggarna på mailadressen kou-avgiftskontroll@ystad.se för att få anstånd på din faktura.

Hur gör jag för att bestrida fakturan?

Om du inte tycker att fakturan stämmer och du önskar bestrida den behöver Ystads kommun få in bestridandet skriftligen innan förfallodatumet passerat. Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.
Brevet skickar du till: Ystads kommun, Kultur och utbildningsförvaltningen, Avgiftskontrollen, 271 42 Ystad
Du kan också maila bestridan på kou-avgiftskontroll@ystad.se

Blir mitt barn avstängt om jag inte kan betala i tid?

Ystads kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgiftskontrollen. Däremot går en obetald faktura till Inkasso efter en påminnelse.

Vad har jag gjort för fel eftersom jag måste betala tillbaka?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.
Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas allt som beskattas, exempelvis:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övrig inkomst
Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsersättning med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Publicerad 2022-09-20, Uppdaterad 2022-09-27

Kontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
kou-avgiftskontroll@ystad.se

 

Ystads kommuns e-tjänst för förskola och fritidshem
Här lägger du in eller uppdaterar din årsinkomst.