Pedagog/personal

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal. En del insatser erbjuds under hela förskole- respektive grundskoletiden utifrån identifierade behov, medan andra erbjuds som återkommande teman kopplade till årskurser. Insatser som Barn- och elevhälsan erbjuder varierar beroende på om du arbetar i en kommunal eller fristående verksamhet.

   
   
Publicerad 2012-09-10, Uppdaterad 2019-05-07