grusvag_enskild.jpg

Bidrag till enskilda vägar

Regler för bidrag till enskilda vägar inom Ystads kommun.

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda:

 • För att bidrag skall utgå, måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året om.
 • Vägen ska ha en längd av minst 200 meter (bidrag utgår ej för de första 200 meterna). Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
 • Bidrag utgår ej för väg inom planlagt område eller från sommarbostad.
 • Förekommer flera utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg.
 • Den som söker bidrag skall vara fast boende på fastigheten enligt folkbokföringslagen.
 • Vid fler boende utmed utfartsvägen skall väghållningen vara ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av kommunen.
 • Årligt bidrag utbetalas i efterskott för kalenderår.

Det finns två former av bidrag:

 • Driftbidrag.
 • Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten.

Driftbidrag för statsbidragsberättigade vägar

 • Kommunalt bidrag utgår till underhåll av enskilda vägar i kommunen, vilka får statsbidrag, med skillnaden mellan den av Trafikverket godkända kostnaden och statsbidraget. Bidraget från kommunen skall inte överstiga 100 % av den statberättigade kostnaden.
 • Till grund för fastställandet av årligt driftbidrag skall ligga en beräknad skälig driftkostnad, som normalt utreds var femte år av Trafikverket. Kostnaderna regleras årligen enligt index som fastställs av Trafikverket.

Driftbidrag för icke statsbidragsberättigade vägar

 • Bidrag utgår med 3:60 kr/m (Beslutat av samhällsbyggnadsnämnden 2008-09-18 Sambn § 150 Dnr 2008.10124). Bidrag utgår ej för de första 200 meterna av vägen.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på både stats- och icke statsberättigade vägar

 • Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten ansöks hos samhällbyggnadsnämnden och prövas i varje särskilt fall.
 • Ansökan ska innehålla följande. Sökandes namn och adress. Beskrivning av projektet som bidrag söks för. Total kostnad för projektet. Uppgift om bidrag sökts eller erhållits av annan myndighet (t.ex. Trafikverket)

Ansökan av driftbidrag

 • Ansökan av driftbidrag skall ha inkommit till kommunen senast 31 januari varje år. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Utbetalning av driftbidrag

 • Driftbidrag utbetalas senast under juni månad efter det kalenderår bidraget avser.
Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2020-02-21

Kontakt

Teknisk service
Tobias Gustafsson
Gatu- och trafikingenjör
0411 - 57 70 83