grusvag_enskild.jpg

Bidrag till enskilda vägar

Regler för bidrag till enskilda vägar inom Ystads kommun.

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda:

Driftbidrag för statsbidragsberättigade vägar

 • Vägen ska vara godkänd av Trafikverket och erhålla statligt driftbidrag för enskilda vägar.
 • Driftbidrag utgår ej för väg helt eller delvis inom planlagt område eller från sommarhus.
 • Driftbidrag utgår ej till anläggning, iståndsättning, förbättring och förnyelser av beläggningar av statsbidragsberättigade enskilda vägar.
 • Driftbidrag utgår till enskilda vägar i Ystads kommun, vilka erhåller statligt driftbidrag. Bidraget från kommunen uppgår till maximalt 40 % av den av Trafikverket beräknade driftkostnaden.
 • Statligt- och kommunalt driftbidrag tillsammans får maximalt uppgå till 100 % av den av Trafikverket beräknade driftkostnaden.

Driftbidrag för icke statsbidragsberättigade vägar

 • För att bidrag skall utgå, måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året om.
 • Vägen ska ha en längd av minst 200 meter (bidrag utgår ej för de första 200 meterna). Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
 • Bidrag utgår ej för väg helt eller delvis inom planlagt område eller från sommarhus.
 • Förekommer flera utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg.
 • Den som söker bidrag skall vara fast boende på fastighet längs vägen enligt folkbokföringslagen.
 • Vid flera boende utmed vägen skall väghållningen vara ordnad genom förrättning som vunnit laga kraft eller genom överenskommelse som godkänts av Ystads kommun.
 • Driftbidrag utgår ej till anläggning, iståndsättning, förbättring och förnyelser av beläggningar av icke statsbidragsberättigade enskilda vägar.
 • Bidrag utgår med 3:60 kr/m. Bidrag utgår ej för de första 200 meterna av vägen.

Ansökan av driftbidrag

 • Ansökan kan göras med e-tjänst eller via ansökningsblankett.
 • Ansökan av driftbidrag skall ha inkommit till kommunen senast 31 januari varje år.

Utbetalning av driftbidrag

 • Driftbidrag utbetalas senast under juni månad efter det kalenderår bidraget avser.
 • Om en väg stängs för allmäntrafik utan Ystads kommuns medgivande eller om underhållet eftersatts, få kommunen besluta att beviljat årligt driftsbidrag inte skall betalas ut.
Publicerad 2021-10-02, Uppdaterad 2023-09-15

Kontakt

Teknisk service
Tobias Gustafsson
Trafikingenjör
0411 - 57 70 83