vinter_vattentornen_jonas_olsson.jpg

Vinterväghållning

Kommunens uppgift är att skapa en god framkomlighet för alla trafikanter.

Snöröjning

Ystads kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen. Kommunen ansvarar för de kommunala vägarna, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. Trafikverket sköter det allmänna vägnätet. Fastighetsägare är ansvarig för snöröjning på sin egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs med sin fastighet.

Allmänt

Från den 30 november till den 14 mars har vi vinterberedskap. Den ordinarie styrkan kompletteras med entreprenörer och båda står redo att rycka ut för att för att utföra sina uppdrag. Vi snöröjer efter en prioriteringslista, där huvudgator, gator med busstrafik, matargator samt de stora och mest frekventerade gång- och cykelbanorna röjs först. Målsättningen är att större gator och gång- och cykelvägar ska vara klara före rusningen i morgontrafiken.

Halkbekämpning

Halkbekämpningen startar redan klockan 05.00 och sker i första hand på de prioriterade stråken. Även en del gångytor och utsatta ställen, såsom trappor och torg är prioriterade. I rutan till höger hittar du karta över vilka gator som vi halkbekämpar i centralorten.

Uppstår personskador eller skador på staket, brevlådor m.m. kan du kontakta oss för vidare hjälp eller göra en felanmälan här på sidan.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att sköta ytorna för gående utanför din fastighet under hela året. För mer information gällande fastighetsägares ansvar besök följande sida www.ystad.se/fastighetsagarensansvar.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet och de cykelvägar som ligger utmed dessa vägar. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om underhållsarbetet, hur det planeras över året och vilken entreprenör som ansvarar för underhåll och skötsel i olika områden.

hemsidan kan du också få information om skötseln och underhållet av cykelvägnätet.

Publicerad 2013-10-16, Uppdaterad 2023-12-08

Kontakt

Under kontorstid ring kommunens
växel 0411-57 70 00

Felanmälan