gravning.jpg

Grävning i allmän mark

För att få utföra gräv- eller schaktningsarbeten på kommunens mark krävs tillstånd från oss.

Var ute i god tid med din ansökan om grävningstillstånd!

För att få gräva och schakta på allmän mark i Ystads kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos Samhällsbyggnad. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Grävningstillstånd söker du på blanketten Ansökan om grävning i allmän platsmark. Till denna ska du bifoga ritningar, som visar den planerade ledningsdragningen.

Inom två veckor ska Samhällsbyggnad besvara din ansökan. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsat, krävs en förlängning av tillståndet, om byggtiden överskrids.

Akut grävning får endast ske vid direkt ledningsbrott och ansökan om tillstånd ska då göras snarast.

När vi bedömer din ansökan, tar vi hänsyn till vilken arbetsmetod som ska användas, arbetets placering, framkomlighet och trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, hur man skyddar växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställning ska utföras.

Arbetet ska utföras enligt kommunens Grävningsbestämmelser.

Tänk på detta

  • Begär grävningstillstånd
  • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan
  • Begär tillfällig lokala trafikföreskrifter, om sådant krävs
  • Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etc. utanför arbetsområdet
  • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende
  • Anmäl när ett akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar.
  • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan.
  • Kalla berörda till syn, innan du påbörjar arbetet
  • Kontrollera om det fordras beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats
  • Efter utfört arbete ska arbetsområdet återställas till samma skick som innan.

 

 

Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2019-08-15