2013-08-09_11.55.02.jpg

Grävning i allmän mark

Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark.

Grävning i allmän platsmark

För att få gräva och schakta på allmän mark i Ystads kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos Samhällsbyggnad. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Grävningstillstånd söker du på blanketten Ansökan om grävning i allmän platsmark. Till denna ska du bifoga ritningar, som visar den planerade ledningsdragningen. Ansökan skickas till kundtjanst-greta@ystad.se

Inom två veckor ska Samhällsbyggnad besvara din ansökan. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsat, krävs det en förlängning av tillståndet om byggtiden överskrids.

Arbetet ska utföras enligt kommunens Grävningsbestämmelser.

Innan du startar

 • Kontrollera på ledningskollen.se vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.
 • Läs i Grävningsbestämmelser för Ystads kommun vilka regler som gäller för schakt och återställning.
 • Ansök om grävningstillstånd.
 • Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan.
 • Begär tillfällig lokala trafikföreskrifter, om sådant krävs.
 • Kontrollera om det fordras polistillstånd
 • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende.
 • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan.
 • Kalla berörda till syn, innan du påbörjar arbetet.
 • Efter utfört arbete ska ytan återställas till sitt ursprungliga skick om inget annat avtalats.

När vi bedömer din ansökan, tar vi hänsyn till vilken arbetsmetod som ska användas, arbetets placering, framkomlighet och trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, hur man skyddar växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställning ska utföras.

Akut grävning får endast ske vid direkt ledningsbrott och ansökan om tillstånd ska då göras snarast.

Ledningskollen

När du ska gräva är det viktigt att du vet vart alla ledningar finns. För att unvika avgrävning av ledningar kan du ta hjälp av ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. 

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ett arbete får påbörjas.

Vid uppsättning av vägmärken och avstängningsmaterial krävs det utbildad personal som har erforderlig kompetens för att få utföra denna typ av arbete.

TA-Plan

Följande uppgifter ska framgå av TA-plan.

 • Gatunamn samt norrpil ska anges.
 • Vilken typ av avstängningsmaterial som kommer att användas och hur dessa kommer att placeras.
 • Vilka vägmärken som sätts upp och var.
 • Vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över.
 • Var eventuell belysning finns.
 • Var material kommer att läggas upp, och hur detta ska inhägnas.
 • Hur kommer arbetsmaskiner att röra sig kring arbetsplatsen.
 • Finns mått utsatt så att det framgår vilka utrymmen som bil-, cykel- respektive gångtrafik har till sitt förfogande.
 • Vilka åtgärder är vidtagna för att underlätta för gående och personer med funktionsnedsättning att passera arbetsplatsen?
 • Vilka åtgärder som är vidtagna där hinder (t.ex. träd, belysningsstolpar etc.) finns på gångbanor.
 • Vilka informationsinsatser planeras.
 • Krävs trafikreglering (tillfällig trafikföreskrift)? 
 • Om tillfällig trafikföreskrift krävs ska det tydligt framgå var regleringen ska gälla samt startdatum/klockslag och slutdatum/klockslag då föreskriften ska gälla.

Lokal trafikföreskrift

Vid all skyltning som förbjuder eller påbjuder något utmed kommunens gator som t.ex. parkeringsförbud eller att stänga av en gata för genomfart så måste väghållaren utfärda en tillfällig lokal trafikföreskrift som reglerar utmärkningen på platsen.

Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2020-02-18