Lotteritillstånd

Fritidsenheten beviljar ideella föreningar tillstånd att bedriva lotterier i enlighet med de lagar och förordningar som finns. Det är alltså endast ideella föreningar som kan beviljas detta tillstånd. Avgiften är 300 kr och tillståndet gäller som längst i fem år.

Aktuella bestämmelser

Ska din förening sälja lotter behöver ni veta vilka bestämmelser som finns

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för. 

Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen för. Mer information finns på Spelinspektionens webbplats

Vem kan registrera sig för ett tillståndslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett evenemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett evenemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Mer information och svar på andra frågor hittar du på Spelinspektionens webbplats.

När behöver ni ansöka om tillstånd?

Längre ner på sidan kan ni läsa om vad som gäller för lotterier med eller utan tillstånd

Blankett – Ansökan om lotteritillstånd 6 kap. 9-11§§ spellagen

Redovisning

Ifylld redovisningsblankett skickas till föreningens lotterikontrollant för godkännande.

Redovisat kontrollantarvode inbetalas till kommunens bankgiro 5454-2121. Märk inbetalningen med "kontrollantarvode" samt föreningens namn.

Olika typer av lotterier


Lotterier som inte kräver tillstånd


En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:


• Lottpris får högst vara 1/4000 av ett prisbasbelopp
• Vinster får bara vara varor
• Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av ett prisbasbelopp
• Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
• i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel marknad, föreningsaktivitet, teaterföreställning, idrottsevenemang och sker inom det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas
• i samband med ett bingospel som föreningen anordnar
• Presentkort och liknande ska undvikas
• Vinstandelen anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls

Lotterier som kräver tillstånd

När en förening eller ett trossamfund ska anordna ett lotteri som kräver tillstånd måste följande ske:


Ifylld ansökningsblankett ska fyllas i och skickas in till kommunen tillsammans med följande dokument:
• Resultat och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Föreningens stadgar
• Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen beslutat sig för att registrera sig för lotterier
• Utsedd kontaktperson för lotteriet ska finnas
• Registreringen ska avse viss tid och kan beviljas som längst i fem år
• Ny registrering kan inte börja gälla förrän den tidigare registreringstiden har löpt ut. Det gäller även om föreningen utnyttjat hela det belopp som omfattas av registreringen på 33 1/3 prisbasbelopp
• Värdet av alla vinster i varje lotteri motsvarar minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (lottpris x totala antalet lotter)
• En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp


Föreningar som redan är registrerade i Ystad kommuns föreningsregister och därmed årligen är skyldiga att ladda upp verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, föreningens stadgar behöver inte skicka in dessa vid ansökan om lotteritillstånd. Styrelseprotokoll där styrelsen beslutat att registrera sig för lotterier ska laddas upp på föreningens sida på Ystad.se
En ansökan om ett lotteritillstånd i Ystad kommun kostar 300kr.

Kontaktpersonens ansvar:

• Ansvara för att alla krav enligt ovanstående punkter följs.
• Bestämma tidpunkt med kontrollant för genomgång av lotteriet
• Ansvara för att marknadsföringen följer spellagen och villkor i registreringen
• Närvara vid alla dragningar
• Ansvara för förfrågningar och klagomål från allmänhet
• Informera och rådgöra med kontrollant
• Ansvara för redovisning till kontrollant
• Försäkra sig om att ansvarig på kommunen fått ta del av redovisningen via lotteriets kontrollant

Genomgång kontaktperson och kontrollant inför lotteriet

• Fastställa antalet lotter, lottpris, typ av lotteri, lottyp och försäljningstid
• Godkänna vinstplanen
• Att vinsternas värde motsvarar minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde
• Att lotteriet har lämpliga vinster
• Kontrollanten ska värdera att varuvinster värderas till marknadspris det vill säga det pris som är normalpris vid inköp i affär
• En vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp
• Presentkort, giltighetstid bör vara minst tre månader från den dag då vinsterna ska vara avhämtade
• Att dragningen är lätt att genomföra
• Att dragning sker på alla lotter i lotteriet, oavsett om de har sålts eller inte. Om dragning inte ska ske på alla lotter ska det tydligt framgå av lotteriets upplägg. Om det från anordnarens sida finns önskemål om att alla vinster ska falla ut, vilket kan vara fallet om vinsterna är skänkta, får kontrollanten medge att dragning sker på endast sålda lotter
• Hur information om när och hur offentliggörande av dragningsresultat ska ske samt dag för eventuellt fördelningsdragning

Kontrollantens ansvar

• Kontrollanten ska kontrollera att lotteriet bedrivs enligt registrering och eventuella meddelade villkor
• Kontrollanten ska hålla sig informerad om bestämmelserna i spellagen och andra aktuella lagar för att kunna ge råd till föreningen
• Ha rutiner för återrapportering till kommunen.

Förhandsdragna lotterier

Om lotteriet består av en fast lottsats har dragning och blandning skett i tillverkningen. Kontrollanten ska kontrollera att det i intyget från tillverkaren framgår att denne garanterar att lottsatsen innehåller vinster till rätt värde. Dessutom ska kontrollanten tillsammans med kontaktperson kontrollera att uppgifterna som tryckts på lotterna är riktiga och att rätt antal lotter levererats

Efterhandsdragna lotterier

Kontrollanten ska tillsammans med kontaktperson eller annan av föreningen utsedd person ordna dragning senast den dag som angivits på lotten. Osålda lotter tas omhand och kontrollräknas av kontrollanten innan dragning sker. För både förhands- och efterhandsdragna lotterier gäller att dragning ska ske på alla lotter som ingår i lotteriet. Vinster som utfaller på osålda lotter tillfaller lotteriet

Följande information ska hållas lättillgänglig för spelaren

• Registreringshavarens namn ska anges tydligt
• Försäljningstid
• Lottpris
• Antal lotter
• Information om tid och sätt för vinstutlämning samt information om sista vinstutlämningsdag.
• Uppgift om kontrollant

När lotteriet avslutas

• Upptagna kostnader ska vara verifierade och hänförliga till lotteriet
• Skänkta vinster ska redovisas under rabatter i redovisningsblanketten
• Slutligen undertecknar kontrollanten redovisningen
• Kontrollanten ska se till att nettobehållningen förs över till föreningens ordinarie kassa
• Alla vinstlotter ska sparas vid vinstutlämningen och granskas av kontrollanten i samband med att räkenskaperna gås igenom
• Osålda lotter ska vid efterhandsdraget lotteri förstöras före dragningen och vid förhandsdraget lotteri vid slutredovisningen
• Senast två månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten kräva in redovisning för registreringslotteriet. Kontrollanten ska därefter granska lotteriredovisningen
• Redovisning av samtliga lotterier som anordnats inom registreringen under föregående kalenderår ska senast den 15 februari redovisas till kontrollant
• Kontrollanten ska senast den 1 april varje år lämna uppgifter till kommunen om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som tillhandahållits under perioden.
• Kommunen ska endast lämna redovisning till Spelinspektionen när sådan begärs

En kontrollant ska utses vid ett registreringslotteri

• Kontrollantens arvode ska fastställas av kommunen. Den som registrerats för ett registreringslotteri ska betala arvode till kommun som sedan betalar till kontrollanten
• Kontrollant erhåller arvodet efter avslutat lotteri
• Enligt beslut i barn och utbildningsnämnden den 1 april 2010 uppgår kontrollantarvodet till 3 % av den beräknade omsättningen (lottpris x totala antalet lotter) som föreningen lämnat in i samband med sin ansökan

Redovisat kontrollantarvode inbetalas till kommunens bankgiro 5454-2121. Märk inbetalningen med "kontrollantarvode" samt föreningens namn.

Publicerad 2023-02-28, Uppdaterad 2024-04-03

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur- och Fritidfritidsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad

Boka ditt besök

Har du bokat någon av våra lokaler? Kontakta oss i förväg för att stämma av en tid för utlämning av taggar och larminstruktioner.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss på fritid@ystad.se.