Registrera förening hos KoU

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur o Utbildnings föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i övrigt uppfylla kraven nedan:

 • Vara uppbyggd och fungera enligt i Sverige vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin.
 • Bedriva ideell fritidsverksamhet större delen av året.
 • Ha vid konstituerande möte eller årsmöte antagna, skriftligt utformade stadgar.
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer.
 • Varje år ha årsmöte på vilket verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrages och godkännes.
 • Uttaga medlemsavgift

  Med medlem avses fysisk person som:
 • Är upptagen i föreningens medlemsregister.
 • Betalar personlig medlemsavgift om lägst 50 kr/år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap skall medlemsavgiften i genomsnitt uppgå till minst 50 kr/medlem och år.
 • Regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande.


  För att föreningen skall bli registrerad skall följande uppgifter lämnas till Kultur o Utbildning:
 • Blanketten "Ansökan om registrering" med föreningsregisteruppgifter
 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från mötet då föreningen bildades och från styrelsens konstituerande möte
 • Medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedata (6 siffror)
 • Verksamhetsplan
 • Om föreningen är ansluten till riksorganisation skall kopia på medlemsbeviset bifogas
 • Uppgift om föreningens plus-/bankgiro
 • Uppgift om organisationsnummer (erhålls av Skatteverket)
 • Av föreningen antagen Drogpolicy (gäller endast ungdomsföreningar)

 

Publicerad 2013-08-21, Uppdaterad 2019-01-23

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Piparegränd 3

0411-57 73 49
alexander.stromberg@ystad.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring föreningsliv i Ystad!