2013-06-10-14.38.48web.jpg

Kommunfullmäktige och nämnder

Folkvalda politiker företräder kommuninvånarna. Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder kommuninvånarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Politikerna representerar olika partier och utses i allmänna val vart fjärde år. Information om senaste valet och kommande val finns på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

I Ystads kommuns fullmäktige ser mandatfördelningen ut enligt följande:

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna styr i minoritet vilket innebär att partierna behöver stöd från ett eller flera andra partier för få majoritet i fullmäktige. Kommunfullmäktige styrs av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och nämnderna återspeglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän i kommunstyrelsens kontor, som leds av kommundirektören. Kommunstyrelsen leds av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Nämnder

Kommunfullmäktige har fördelat det politiska ansvaret för verksamheterna inom sju nämnder utöver kommunstyrelsen. Varje nämnd/styrelse är en egen myndighet. Nämnderna har egen beslutanderätt i vissa frågor, medan andra frågor som till exempel budget måste beslutas kommunfullmäktige. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna består av förtroendevalda politiker. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av tjänstemän inom tre olika förvaltningar.

Kommunala bolag

Ystads kommun äger, har andelar i och även ägaransvar för ett antal bolag och stiftelser.


Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Läs mer om deras arbete.

 

Sök förtroendevalda i registret

Alla förtroendevalda inom Ystads kommun finns sökbara i kommunens digitala register över politiker.

 

Datum för möten

Publicerad 2019-05-13, Uppdaterad 2019-05-15