Greta Sandberg


Greta Sandberg (1909-2004)

Komposition, u.å.

Applikation och broderi på textil

Förvärvsomständighet okänd

_MG_2583

Komposition är ett av de många broderier med svart tråd mot vit botten som Greta Sandberg gjorde då hon var verksam i Ystad under 70-, 80- och 90-talen. Sandberg betraktade dem som broderade teckningar. I verket möts två tekniker med skilda traditioner. Broderiet härrör från brukskonsten, ofta med betoning på det konventionellt dekorativa och med noggrannhet som ideal. Teckningen däremot brukar betraktas som ett direkt och autentiskt konstnärligt medium. Komposition har teckningens linjer men bär samtidigt på den möda som det innebär att stygn för stygn brodera fram en berättelse.

Berättandet är centralt i Sandbergs arbete och hennes bildvärld är präglad av uppväxten i Freluga i Hälsingland under första delen av 1900-talet. Med influenser från folkkultur och bibliska berättelser förmedlar hennes särpräglade bilder det överväldigande i existensen, världens grymhet och människan i relation till Gud.

 

Greta Sandberg var självlärd som konstnär och hennes samlade produktion omfattar utöver broderi bland annat skulptur i trä, teckning, akvarell och andra textila tekniker. Sandberg var medlem i Octaviagruppen, ett nätverk av kvinnliga konstnärer som grundades i Ystad 1979 av Kerstin Lundberg Stenman (1926-2007).

 

ENGLISH VERSION

Greta Sandberg (1909–2004)

Composition, undated

Appliqué and embroidery on fabric

Acquisition circumstances unknown

 

Composition is one of the many embroideries Greta Sandberg made with black thread on a white background when she was working in Ystad during the 1970s, 80s and 90s. Sandberg saw them as embroidered drawings. The piece brings together two techniques from different traditions. Embroidery descends from the applied arts, often emphasising the conventionally decorative and striving for great precision. Drawing, on the other hand, is usually regarded as an immediate and authentic artistic medium. Composition has the lines of a drawing, but is also invested with the meticulousness required to embroider a story stitch by stitch.

Storytelling is central to Sandberg’s work, and her imagery is marked by her childhood in Freluga in Hälsingland during the early twentieth century. With influences from folk culture and Bible stories, her distinctive pictures convey the overwhelming nature of existence, the cruelty of the world and man’s relationship to God.

 

Greta Sandberg was self-taught as an artist, and her collected oeuvre includes wooden sculptures, drawings, watercolours and other textile techniques in addition to embroidery. She was a member of the Octavia Group, a network of women artists founded in Ystad in 1979 by Kerstin Lundberg Stenman (1926–2007).

 

Text: Ellen Klintenberg

Foto/Photo: Benjamin Rembson

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2023-11-24