Ingvild Hovland Kaldal


Ingvild Hovland Kaldal (1985)

Blod som skuggor i vatten, 2020

Häftad bok

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2021

_MG_2572

Hur kan konst representera det mänskliga psyket och vårt undermedvetna? Blod som skuggor i vatten innehåller 72 av de 150 teckningar Ingvild Hovland Kaldal gjorde under de två månader som hon behandlades för en förlossningspsykos. De är tecknade med kol, främst på papper men även på det som fanns till hands på sjukhuset såsom regionens handdukar. Bilderna möjliggör ett motivmässigt möte mellan geometrisk abstraktion och djurfigurer såsom hundar och hästar. En del teckningar påminner om den av surrealisterna högt skattade ”automatiska teckningen” där idén var att konstnärens undermedvetna skulle överföras direkt till papper. Verket kan liknas vid en journal bortom tiden och befinner sig i gränslandet mellan det drömda, föreställda och upplevda.

Hovland Kaldal skriver i en text om boken på sin hemsida: ”På avdelningen finns tavlor gjorda av blommiga tyger. Nederst i de högra hörnen på tavlorna hade någon med skakig handstil skrivit dit titlar med en blyertspenna. Jag var övertygad om att det var jag som skrivit titlarna. Det kanske kan jämföras med hur jag, även om jag inte minns att jag gjorde alla teckningar, är övertygad om att det är mina bilder.”


Ingvild Hovland Kaldal föddes i Trondheim. Hon är utbildad vid Akademien Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Malmö, där hon tog sin magisterexamen 2015.

 

ENGLISH VERSION

Ingvild Hovland Kaldal (b. 1985)

Blood and Shadows in Water, 2020

Stapled booklet

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 2021

 

How can art represent the human psyche and our subconscious? Blood and Shadows in Water includes 72 of the 150 drawings Ingvild Hovland Kaldal made during the two months she was being treated for post-partum psychosis. They are drawn with charcoal, primarily on paper but also on whatever she could get her hands on in the hospital, such as the county’s hand towels. The pictures make possible a confluence of motifs between geometric abstraction and animal figures such as dogs and horses. Some of the drawings are reminiscent of the surrealists’ highly prized “automatic drawing,” in which the idea was for the artist’s subconscious to be transferred directly onto the paper. The work can be compared to journal beyond time and occupies the borderland between the dreamed, the conceived and the perceived.

Hovland Kaldal writes about the book on her website: “The ward had pictures made from flowery fabrics hanging on the walls. In the bottom right corner of each one, someone had written titles in pencil with a shaky hand. I was convinced that I was the one who had written the titles. It’s kind of like how, even if I don’t remember doing all the drawings, I’m convinced that that they’re all my pictures.”

 

Ingvild Hovland Kaldal was born in Trondheim. She was educated at the Valand Academy in Gothenburg and at the Malmö Art Academy, where she earned a master’s degree in 2015.


Text: Julia Björnberg

Foto/Photo: Benjamin Rembson

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2022-11-23