Marie Andersson


Marie Andersson (1962)

Ett konstmuseums undermedvetna, 2014

Fotocollage

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2014

Marie Andersson 3
Marie Andersson Ett konstmuseums undermedvetna (detalj)

 

Ett konstmuseums undermedvetna skapades specifikt för Marie Anderssons utställning på Ystads konstmuseum 2014. Med sin polaroidkamera har konstnären dokumenterat detaljer på museets vind. De suggestiva bilderna föreställer spår av den verksamhet som inte visas för publik. Verkets redovisande uttryck ger känslan av att vara ett slags underlag för utredning.

Anderssons konstnärliga praktik kretsar kring fotografi, minne och tid. Med kameran undersöker hon det osäkra och fragmenterade i minnena av våra upplevelser. Men Ett konstmuseums undermedvetna ingår även i en tradition inom konsten som riktar uppmärksamheten mot den kontext i vilken den visas, vanligen konstmuseet och dess urvalsprinciper eller presentationsformer. Denna tradition omfattar många olika konstnärliga tillvägagångssätt och inriktningar som brukar samlas inom begreppet ”institutionell kritik”. Museet som en plats för bevarande av materiella och immateriella minnen är också utgångspunkten i Anderssons En icke permanent samling, en serie polaroidfoton av föremål på de medicinhistoriska museerna i Paris och Köpenhamn.

 

Marie Andersson bor och är verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Grafikskolan Forum.

 

ENGLISH VERSION

Marie Andersson (b. 1962)

An Art Museum’s Subconscious, 2014

Photo collage

Acquired for Ystad Art Museum’s collection in 2014

 

An Art Museum’s Subconscious was created specifically for Marie Andersson’s exhibition at Ystad Art Museum in 2014. With her Polaroid camera, the artist documented details from the museum’s attic. The suggestive images represent traces left by activities that are never revealed to the public. The work’s expository style conveys the feeling of a kind of evidentiary basis for an investigation.

Andersson’s work revolves around photography, memory and time. She uses the camera to examine the uncertain and fragmented aspects of our memories of experiences. But An Art Museum’s Subconscious is also part of a tradition in art that concentrates on the context in which art is shown – usually on an art museum and its selection criteria or presentation forms. This tradition encompasses many different artistic approaches and currents that are usually commingled under the heading of “institutional critique”. The museum as a place for the preservation of material and immaterial memories is also the point of departure for Andersson’s A Non-permanent Collection, a series of Polaroid pictures of objects in the medical history museums of Paris and Copenhagen.

 

Marie Andersson lives and works in Malmö. She was educated at the Malmö Art Academy and the Forum School of Graphics.

 

Text: Ellen Klintenberg

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2023-11-24