Till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade skolbarn

Publicerad: 2019-08-12 16:59

Skolskjuts för Ystads kommun
Med skolskjuts menas transporterna till och från skola för grundskole- och särskoleelever. Elever i grund- och grundsärskolan har enligt skollagen rätt till skolskjuts till och från skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För elever i grundskolan gäller rätten till skolskjuts inte till och från fritidshem!

Det är varje enskild kommun som fastställer vilka avstånd som ska gälla för att vara berättigad till skolskjuts. Läs mer i skolskjutsreglementet.

Växelvis boende
Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

Restider
För resa till och från skolan gäller att restiden inte bör överstiga 60 minuter enkel resa. Kommunen eftersträvar så korta restider som möjligt.

Svåra trafikförhållanden
I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in all eller viss trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig från bussbolaget i samråd med rektor.
Varje enskild förare kan dessutom fatta beslut om att inte trafikera en viss vägsträcka eller hållplats. Elevernas och förarens säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.
I de fall vårdnadshavare själv skjutsar eleverna till skolan förutsätts att de också skjutsar eleverna hem från skolan.

Ansvar och säkerhet
För att garantera säkerheten är det viktigt att förare och elever följer de säkerhetsbestämmelser som gäller för skolskjutstransporter. Det är också viktigt att alla känner till vem som ansvarar för eleverna under olika delar av resan till och från skolan.
Det är elevens vårdnadshavare som ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt vid hållplatsen. Under färden är det föraren som ansvarar för eleven. Skolan har ansvaret för eleven då denna stiger av respektive fram tills eleven går på skolskjutsen.

Bergkvarabuss är det bussbolag som kör våra skolskjutsbarn till grundskolan i Ystads kommun. Om ni behöver komma i kontakt med Bergkvarabuss kan ni nå dem på:

Roger Ivarsson (östra området) 0411-677 04
Birgitta Banze (västra området) 0411-677 02

Gå gärna med i Facegruppen ”skoltransporter ystad kommun” där Bergkvarabuss går ut med viktig info.

Ni kan även ta del av information på https://www.ystad.se/skolskjuts Här kan ni bl.a. läsa om tidtabeller, skolskjutsreglemente, information vid snöoväder och annan info. Vi har även en blogg där vi skriver om aktuella saker.

Inför varje nytt läsår, ca en vecka innan skolstart, läggs nya tidtabeller ut på vår hemsida https://www.ystad.se/skolskjuts Ingen info skickas hem till elever som åkt tidigare skolår.

Vid snöoväder kan ni ta del av information på följande sätt:

• Ystads kommuns hemsida https://www.ystad.se/skolskjuts
• Ystad Allehanda
• Radio Aktiv, Radio Malmöhus
• Bergkvarabuss Facegruppsida ”skoltransporter i Ystads kommun”

 

Kommentarer