Fastställande av faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar och rätt att veta sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar också om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Fastställande av faderskap och föräldraskap görs skriftligt hos socialtjänsten. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan ni själva kan gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan föräldraskapet/faderskapet är fastställt, efter barnets födelse.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Om ni inte har möjlighet, och ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att ringa för tidsbokning.

Tänk på att modern ska vara folkbokförd i Ystads kommun när barnet föds.


Assisterad befruktning

Har ni gjort assisterad befruktning i Sverige ska ni ta med er samtycket på detta samt journalanteckning med datum för insemination till besöket.

Olikkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge om de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs faderskap och fadern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts ska faderskapsutredningen läggas ner och den andra parten (mannen) måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Samkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge huruvida de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs föräldraskap och den andra föräldern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts görs det istället en faderskapsutredning som läggs ner och den andra föräldern måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Ring och boka tid hos familjerättssekreterare på telefontid: tisdagar kl. 08.30-10.00 och torsdagar kl. 13.00-14.30. Carina Mårtensson 0411-57 73 06 och Karin Svensson 0411-57 73 83


Bekräftelse av föräldraskap

När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka, registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om

  • befruktningen skett på behörig klinik i Sverige eller utomlands med öppen donator

  • mammans partner samtyckt till behandlingen

  • det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på sjukhuset.


Bekräftelse av föräldraskap som ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.

Ring och boka tid hos familjerättssekreterare på telefontid: tisdagar kl. 08.30-10.00 och torsdagar kl. 13.00-14.30. Karin Svensson 0411-57 73 83 och Carina Mårtensson 0411-57 73 06


Föräldrar som inte har registrerat faderskap/föräldraskap vid Skatteverket

Barnets mamma kommer att få ett brev från socialtjänsten och uppmanas höra av sig för att boka en tid för att utreda och få faderskapet/ föräldraskapet fastställt.

Föräldrar som bor tillsammans och är skrivna på samma adress besöker socialtjänsten tillsammans för att skriva under ett dokument om att ni bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma eller att barnet kommit till med hjälp av assisterad befruktning, som utförts enligt svensk lagstiftning.

Om föräldrarna inte bor tillsammans, eller om man inte är överens om vem som är pappa/ förälder, utreds frågan av familjerättssekreterare. Det kan då handla om att rättsgenetisk undersökning, s k dna- prov, behöver genomföras på berörda parter. Provtagning görs med munskrap vid besök hos familjerätten. Det är av vikt att du som förälder samarbetar i utredningen. Går det inte att fastställa faderskapet/ föräldraskapet i samförstånd kan frågan överlämnas till tingsrätten.

I samband med att bekräftelsen skrivs under har ni också möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Ring och boka tid hos Frida Petersen, tfn. 0411- 57 73 66. Medtag alltid legitimation.

Besöksadress: Social Omsorg, Blekegatan 1, 271 80 Ystad.

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2024-02-05