Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Dina personuppgifter har vi alltid skyddat enligt gällande lagar. Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR inom hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Dina rättigheter stärks

Dina personuppgifter behandlas av oss när de är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig som kund.

Endast de tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Åtkomsten till dina personuppgifter begränsas med hjälp av behörigheter i verksamhetens digitala administrationssystem.

Personuppgifter till underleverantörer

Vid installation av din tjänst eller produkt, samt vid service och underhåll, kommer vi att under en begränsad tid lämna ut personuppgifter till underleverantörer som utför dessa arbeten. Med dessa företag upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnat ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ystads kommun är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter och vi strävar alltid efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan naturligtvis även begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Så begär du ut personuppgifter

Om du har frågor eller vill begära ut kopia på dina personuppgifter som behandlas hos oss mejlar du till kundtjanst@ystad.se eller kontaktar du oss på telefon 0411-57 76 80.

Publicerad 2022-05-28, Uppdaterad 2023-06-05