Års- och delårs- granskningar/rapporter

I revisorernas uppdrag ingår att granska att kommunens räkenskaper är rättvisande. Därför granskas delårsrapporter och årsredovisningar ur detta perspektiv. Här finns även årets Revisionsberättelse samt Revisorernas Redogörelse för det revisionella arbetet under året.

Publicerad 2017-02-09, Uppdaterad 2019-04-18