Djupgranskningar

Missiv, Granskningsrapporter och svar på granskningar

2021

Granskning av arvoden

Granskning av Socialnämndens styrning och ledning avseende bostadsanpassningar och hantering av hjälpmedel

Granskning av den kommunala vuxenutbildningen

2020

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av budgetprocessen

Granskning av Inköpsprocessen

2019

Uppföljning av granskningar gjorda 2018

Granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av färdtjänst Ystads kommun

Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Granskning av intern kontroll i Ystads, Tomelilla, Sjöbo Överförmyndarnämnd

Granskning av elevers frånvaro i grundskolan

Granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans

Förstudie av hamnutbyggnaden

2018

Uppföljning av granskningar gjorda 2017

Granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbete med digitalisering och effektivisering

Granskning av bemötande och tillgänglighet avseende bygglov

Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering

Granskning avseende avtalet om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i Skåne

Granskning av kommunens avtalshantering

2017

Revisorernas bedömning av granskningar och svar

Uppföljning av granskningar gjorda 2016

Granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten

Granskning av intern kontroll

Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning

Granskning av hantering av partistöd och förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsinkomst

Granskning av informationssäkerhet

 Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende tekniska avdelningen

2016

Uppföljning av granskningar gjorda 2015

Granskning av hantering av bidrag till föreningar

Granskning av nämndernas hantering av delegation

Granskning av behörighet till och måluppfyllelse i gymnasieskolan

Granskning av styrning och uppföljning inom personalområdet

Granskning av Samhällsbyggnadsnämnden styrning och kontroll av underhållsbehov

Granskning av Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll

2015

Granskning av ansvarsfördelningen mellan SÖSK och Kommunstyrelsen vid hantering av yttranden och skrivelser

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrningen inom Socialnämnden område

 

Granskning av kostnader för representation, resor och arvoden

Granskning av styrning och uppföljning av hemtjänsten

Granskning av utbyggnad av öppet stadsnät

Granskning av kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och värdegrund

2014

Tidigare publicerade dokument

Publicerad 2014-04-07, Uppdaterad 2021-08-09