Djupgranskningar

Missiv, granskningsrapporter och svar på granskningar

2023

Granskning av kommunens insatser kring psykisk hälsa för barn och unga

Granskning av underhåll i avloppsanläggningar

Granskning av interna kontroller kopplat till risken för välfärdsbrott

2022

Granskning av hanteringen av allmänna handlingar

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Granskning av kulturnämndens hantering av konst

Granskning av kommunens lokalförsörjning

Granskning av följsamhet till miljöprogrammet

Granskning av verkställande och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Uppföljning av granskningar gjorda 2021

2021

Uppföljning av granskningar gjorda 2020

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolverksamheten

Granskning av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av hemtjänsten

Granskning av krisledning och hantering av pandemin i Ystads kommun

Granskning av arvoden

Granskning av Socialnämndens styrning och ledning avseende bostadsanpassningar och hantering av hjälpmedel

Granskning av den kommunala vuxenutbildningen

2020

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av budgetprocessen

Granskning av Inköpsprocessen

2019

Uppföljning av granskningar gjorda 2018

Granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av färdtjänst Ystads kommun

Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Granskning av intern kontroll i Ystads, Tomelilla, Sjöbo Överförmyndarnämnd

Granskning av elevers frånvaro i grundskolan

Granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans

Förstudie av hamnutbyggnaden

Publicerad 2021-04-07, Uppdaterad 2024-02-14