Lämna vinnande anbud

Leverantörer som vill bli leverantör till kommunen måste vara med och lämna anbud, men hur?

Badhytter

Offentlig upphandling - varför
Offentlig sektor måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla, eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen. En upphandlande myndighet kan exempelvis inte vända sig enbart till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om, när en vara ska upphandlas. En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till myndigheten. Myndigheten måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

LOU
All upphandling som görs av Ystads kommun och de kommunala bolagen ska följa reglerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandling ska ske med beaktande av affärsmässighet, objektivitet och med utnyttjande av konkurrens. Lagen reglerar den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen.

Anbud lämnas elektroniskt
I Ystads kommun genomförs upphandlingsförfarandet på svenska och anbud lämnas normalt elektroniskt via kommunens webb-baserade upphandlingsstöd Visma Tendsign och Visma Direktupphandlingsdirektupphandlingmodul.

Det är viktigt för er leverantörer att känna till grunderna i hur en upphandlingsprocess fungerar och vad ni ska måste tänka på. Grundregeln är att svara på alla frågor så att det framgår att du uppfyller kraven som ställs och inte minst att lämna in anbuden inom angiven tid.

Utformning
Var noga med att följa anvisningarna för att lämna anbudet: 
  • Lämna alltid anbudet via en elektronisk plattform när det är möjligt.
  • Använd anbudsformulär om det finns bifogat i förfrågningsunderlaget.
  • Lämna anbudet i det antal exemplar som angetts i förfrågningsunderlaget.
  • Signera samtliga dokument som ska undertecknas.
  • Underteckna anbudet (och av rätt person) om det efterfrågas.

I LOU, lagen om offentlig upphandling, anges vilka möjligheter som finns att förtydliga och komplettera anbud, till exempel får uppenbara felskrivningar eller felräkningar rättas. Kommunen kan också begära att du förtydligar eller kompletterar ett anbud eller en ansökan, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

OBS! Anbud som inte innehåller alla de uppgifter som begärts in kan förkastas, det vill säga tas bort från upphandlingsförfarandet, utan att du som anbudsgivare får tillfälle till förtydligande eller komplettering.

Under anbudstiden har du som anbudsgivare möjlighet att ställa frågor om upphandlingen. Dessa frågor ska ställas via fråga-svarfunktionen i upphandlingsstödet Tendsign, och kommunen besvarar frågorna i samma funktion. Innan du lämnar in ditt anbud uppmanas du att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.

Bevaka upphandlingar
Missa inte någon upphandling i Ystads kommun eller varför inte hela Sverige! Upphandlingssystemen erbjuder tjänster som bevakar ditt affärsområde.

Upphandlingssamverkan
Ystads kommun har tillsammans med Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun beslutat att i största möjliga utsträckning samverka kring sina ramavtalsupphandlingar.

Gemensamma förfrågningsunderlag framtages och annonseras så att intresseradeleverantörer kan lämna anbud. De inkomna anbuden utvärderas gemensamt tillsammans med deltagande kommuner och kommunala bolag/förbund. På grund av rådande lagstiftning sluts leveransavtalen därefter var för sig.

Syftet är framförallt att skapa högre effektivitet genom att samutnyttja de upphandlingskompetenser som finns i de olika kommunerna samt att få bättre leveransvillkor genom större upphandlingsvolymer.

Publicerad 2016-04-29, Uppdaterad 2019-05-24