E-cigarretter

Regler kring försäljning

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. (2 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. (2 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Den 1 juli 2017 träder lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen och polisen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från näringsidkare. Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska du göra en anmälan innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med

Vid försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter gäller bl.a. följande regler:

Åldersgräns 18 år

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet (gränsöverskridande distansförsäljning), får inte bedriva sådan försäljning till eller från Sverige utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på registreringen.

Skyldighet att utöva egenkontroll

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Märkning

En näringsidkare bör ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehålls-deklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter.

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2019-02-13