Folköl

Folköl är en dryck som har framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol. 

Enligt alkohollagen (2010:1622) är den som bedriver detaljhandel eller servering med folköl skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs. Anmälningsplikten gäller inte i de fall där serveringstillstånd finns.

Detaljhandel med öl är en fri näring då verksamheten bedrivs i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, som ingår i anläggning som är godkänd eller registrerad samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. För servering av öl gäller samma bestämmelser avseende verksamhetens omfattning och anläggning och att mat serveras. Även den som meddelats serveringstillstånd får servera öl.

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen. För egenkontrollen skall företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram.

Folkhälsomyndigheten och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på central och regional nivå. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över försäljning och servering och kan också meddela beslut om varning eller förbud enligt 9 kap. 19 § alkohollagen.

Från och med den 1 maj 2015 ändras lagen så att tillsynsmyndigheten kan utföra kontrollköp för att kontrollera att folköl, tobak eller receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Tillsynsbesök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs/serveras för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser följs. Miljöförbundet tar för sin tillsyn ut en avgift.

Publicerad 2022-03-06, Uppdaterad 2023-11-27