Förorenade områden

Upplysningsskyldighet

När en förorening upptäcks ska den som äger eller brukar fastigheten, eller den som utför undersökningar på deras uppdrag, genast underrätta miljöförbundet om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 kap 11 §).

Undersökning

Om man med säkerhet vet föroreningens utbredning (till exempel kvicksilver i ett avloppssystem) krävs normalt inte någon vidare undersökning. Miljöförbundet kan i ett sådant fall meddela krav på sanering direkt. I övriga fall måste föroreningens omfattning och utbredning utredas och föreläggande om undersökningar kan komma att meddelas. Om det är flera parter som kan ha orsakat en förorening kan samtliga parter föreläggas att solidariskt ansvara för undersökningar och sanering.

Fastigheter där man har bedrivit verksamheter (till exempel bensinstationer, bilskrotar, tandläkare, avfallsupplag) där det hanterats kemikalier, avfall eller produkter och där det finns risk att mark, rörsystem eller annat område har förorenats, behöver alltid undersökas. Undersökningar ska utföras i anslutning till tidpunkten då den specifika verksamheten upphör eller ändras eller i samband med upptäckten i de fall det finns risk att föroreningen kan spridas och därmed påverka människors hälsa eller miljön.

Anmälan

När föroreningarna har ringats in med en eller flera undersökningar ska ett förslag till åtgärder lämnas in genom att man gör en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund (anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

MIFO

Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas för MIFO-modellen som står för Metod för Inventering av Förorenade Områden.  

MIFO-arbetet delas upp i tre olika faser. Dessa utgör grunden för arbetet runt om i landet med att kartlägga omfattningen av markföroreningar samt för att riskklassa dessa. Genom riskklassningen kan man få fram en prioriteringsordning när det gäller finansiering av saneringsinsatser.

Inventeringen är ett arbete som bedrivs i projektform i huvudsak hos Länsstyrelsen  Skåne. Mycket av arbetet går ut på att göra industrihistoriska inventeringar genom sökning i olika arkiv och handlingar samt genom intervjuer med människor som arbetat eller på annat sätt har kunskap om företag och verksamheter. En viktig del av arbetet är en generell riskklassning efter Naturvårdsverkets Branschkartläggning.

År 2008 hade man identifierat drygt 80 000 områden i landet som potentiellt förorenade. Omkring 17 000 objekt har riskklassats och nästan 60 000 branschklassats (ett sätt att klassa områden efter bransch/typ av verksamhet som bedrivits). Arbete pågår för fullt med att inventera, utreda och vid behov efterbehandla de förorenade områdena som bedömts utgöra risk för miljön eller vår hälsa.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-04-12