Tillsyn

Tillsyn är en granskning i efterhand som syftar till att överträdelser ska rättas. Det kan handla om olovlig byggnation, ovårdad tomt, förfallna byggnadsverk eller bristande tillgänglighet på allmänna platser. Det är lätt att få intrycket att tillsyn endast handlar om att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer och är till nytta för många under lång tid. Nämndens tillsynsansvar omfattar exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i bruksskedet.

Roller och ansvar

Den som bygger nytt, bygger om, bygger till, ändrar eller river måste se till att förhålla sig till de lagkrav som finns. Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen, och bygglovsenheten utför tillsynen på uppdrag av nämnden.

Tillsyn är en uppgift som ingår i nämndens ansvar som tillsynsmyndighet och som inte kan väljas bort. Enligt plan- och bygglagen är tillsynsmyndigheter skyldiga att ta upp en fråga till prövning om det finns anledning att anta att bestämmelser, domar eller beslut inte följts.  

Det är alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för fastigheten och de ändringar som sker på fastigheten.

Vid byggnads- och rivningsåtgärder ansvarar den som låter utföra arbetet för att lag, föreskrifter och beslut följs. Det gäller oavsett om åtgärden kräver lov, anmälan eller är undantagen från både krav på lov eller anmälan. Under byggprocessen kan myndighetsnämnden utöva tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Roller och ansvar (boverket.se).

Olika tillsynsområden

Olovlig byggnation, rivning eller påbörjad åtgärd innan startbesked med mera

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller startbesked har utförts utan tillstånd ska myndighetsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om det inte går att ge tillstånd för åtgärden i efterhand. Om rättelse inte är möjligt kan nämnden begära att åtgärden tas bort eller återställs.

Ovårdade tomter och skymd sikt

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick och det gäller såväl bebyggda som obebyggda tomter.

Förfallna eller dåligt underhållna byggnader

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Väsentligt ändrad användning

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga.

Enkelt avhjälpta hinder

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I plan- och bygglagen anges att alla enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas, men kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Övrig tillsyn

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Tillsyn bedrivs när en sådan anmälan inte prövats eller att de tekniska egenskapskraven inte följts, så som till exempel tillgänglighets- eller brandskyddskrav. Ett annat exempel är lovbefriade åtgärder som uppförs i strid mot detaljplan.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar eller anordningar ska drivas, skötas och underhållas på ett sätt så att de är säkra att använda, sköta och kontrollera. I ansvaret ingår att se till att kontroller görs regelbundet och ansvaret ligger på ägaren.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Byggnadens ägare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet fungerar, underhålls och att åtgärda fel och brister som upptäcks vid en besiktning. När och hur ofta OVK ska genomföras framgår ur Boverkets föreskrifter.

Önskar du mer information kan du läsa mer på Tillsyn (boverket.se).

Handläggning

När bygglovsenheten får in en tillsynsanmälan startar vi ett tillsynsärende och påbörjar en utredning. Vi registrerar handlingar, gör platsbesök och handlägger ärendet. Utredningen är sedan underlag till myndighetsnämnden som fattar beslut om eventuell påföljd i tillsynsärendet.

Inför ett platsbesök kommer du som fastighetsägare att bli kontaktad av en handläggare från bygglovsenheten. Du får gärna vara med och är välkommen att ställa frågor till handläggaren. Din medverkan kan även underlätta för handläggaren som eventuellt har frågor till dig.

Efter besöket kommer du att få information om hur arbetet med ärendet kommer att fortsätta och du kommer få möjlighet att yttra dig och ge din syn av saken om det behövs. Även under ärendets gång har du möjlighet att kontakta handläggaren med eventuella synpunkter eller frågor som uppkommer.

Påföljder

Myndighetsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa om det finns anledning att anta att det skett en överträdelse inom lagens tillämpningsområde. När en fastighetsägare väljer att inte frivilligt åtgärda eller rätta kan nämnden använda olika verktyg för att uppnå att lagen och föreskrifter följs.

Förbud

Myndighetsnämnden kan besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning under vissa förutsättningar, exempelvis om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, eller om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det. Ett förbud kan förenas med vite.

Förelägganden

Myndighetsnämnden kan genom ett åtgärdsföreläggande besluta att en ansvarig ska vidta en åtgärd som den enligt lag är skyldig att göra, till exempel åtgärda brister i tillgänglighet. Det finns olika typer av föreläggande som nämnden kan besluta om, såsom rättelseföreläggande, lovföreläggande, rivningsföreläggande och föreläggande om underhållsutredning. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Byggsanktionsavgift

Vid överträdelser mot krav på bygglov, startbesked eller slutbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. Det är Myndighetsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift. Nämnden kan besluta att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till överträdelsen.

Allmän handling

Alla uppgifter eller handlingar som du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga, vilket innebär att andra har möjlighet att ta del av dem. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter som kan spåras till dig, då de inte kan tas bort i efterhand. Det räcker till exempel inte med att du skriver att du vill vara anonym om du samtidigt lämnar adressuppgifter.

Väljer du att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig i ärendet. Om du har valt att vara anonym och vill ha en återkoppling får du på eget initiativ höra av dig till oss för att se hur ärendet fortskrider.

Du kan hitta mer information till höger om hur Ystads kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar under Dokument, förklaringar och exempelritningar.

Så gör du en tillsynsanmälan

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas men det finns en del information som vi behöver för att kunna handlägga ärendet:

  • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
  • beskrivning av vad anmälan avser

Din anmälan kan också innehålla övrig information som kan vara viktig för oss att känna till eller fotografier som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden. Om du inte vill vara anonym och vill få återkoppling i ärendet bör du lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Du gör enklast din anmälan via vår e-tjänst Tillsynsanmälan för olovliga åtgärder (ystad.se) men det går även bra att lämna in via e-post, brev eller telefon. Om du önskar att vara anonym bör du anmäla via e-tjänst, brev eller telefon.

Kommunenst tillsynsstrategi

Stragegin för tillsyn är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynsarbetet årligen ska hanteras, prioriteras, genomföras och följas upp.

Genom strategin fastställer myndighetsnämnden sina mål för tillsynsarbetet och metoder för att uppnå dessa. Planen skapar en viktig tydlighet mellan nämnd och förvaltning, men även
gentemot medborgarna.

Tillsynsarbetet får genom stragegin dessutom en mer framträdande och synlig plats bland myndighets-nämndens övriga ansvarsområden.

Publicerad 2023-12-21, Uppdaterad 2024-03-07

Sommaröppettider:

Den 17/6-30/8 har vi sommaröppettider med telefontider och öppettider enligt nedan:

Tisdag och torsdag kl. 10-12, detta gäller för både expedition, handläggare, inspektörer och tillsynshandläggare.

Glad sommar!

 

 

 

Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd under sommaren?

Snart är det sommar och då har vi en lägre personalstyrka på plats. Vi vill därför informera om att vi inte kan erbjuda tider för tekniskt samråd under juli och augusti och att vi bara har några enstaka tider för arbetsplatsbesök och slutsamråd kvar. Vi har redan nu lagt ut några bokningsbara tider i september, fler kommer. Så in och boka redan idag på Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd (ystad.se) och har ni några frågor tveka inte att höra av er till bygglov@ystad.se.

 

Tack för er förståelse och Glad sommar önskar vi på Bygglovsenheten

Kontakt

Expeditionen
måndag - torsdag kl. 10-12
0411-57 72 30
bygglov@ystad.se

Bygglovshandläggare, bygglovsfrågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 44

Byggnadsinspektör, byggtekniska frågor
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 45

Tillsynsinspektör
Telefontid tisdag och torsdag kl. 10-12
0411-57 72 46

Post-/besöksadress
Tobaksgatan 11, 271 41, Ystad

Röda dagar och övriga helgdagar håller vi stängt.

Attefallsguiden

Lansering inom kort...

Få hjälp med vår Attefallsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

På denna sida (ystad.se) kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Här kan du även hitta vårt ritningsarkiv.

Dokument, förklaringar, taxa och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur byggprocessen fungerar.