Taxor och avgifter

Brukningsavgifter 2019 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2019 antogs av kommunfullmäktige 2018-12-06.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 1957,00 17,29
Spillvattenavlopp 1491,00 17,26

Vatten och spillvatten avlopp

3448,00 34,55

 

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

4031,50

3340,00

Spillvattenavlopp

3561,88

2871,38

Vatten och spillvattenavlopp

7593,38

6211,38

 

Anläggningsavgifter 2019 (inkl. moms)

Anläggningsavgift för vatten-, spillvatten- och dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät .

VA-taxa för anläggningsavgifter 2019 antogs av kommunfullmäktige 2016-09-15 med indexreglering av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-14.

Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen

V - Vattenförsörjning             

S - Spillvattenavlopp             

D - Dag- och dränvatten


Taxa

  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för V, S och D    110 600 kr                                                            
  •  Avgift per lägenhet   27 650 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 13 825  kr


För enbostadshus

Vatten, spillvattenavlopp och dagvatten

138 250

Vatten + spillvattenavlopp

121 660

Vatten

  89 862

Spillvattenavlopp

103 688

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2019-02-21

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingenjör
Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000
E-post: tony.gunnemar@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2019