Taxor och avgifter

Brukningsavgifter från 1 mars 2022 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2022 antogs av kommunfullmäktige 20 januari 2022.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 2273,75 21,15
Spillvattenavlopp 1945,00 21,15

Vatten och spillvatten avlopp

4218,75 42,30

 

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

4808,75

3936,75

Spillvattenavlopp

4480,00

3635,00

Vatten och spillvattenavlopp

9288,75

7598,75

 

Anläggningsavgifter gäller från 1 januari 2022 (inkl. moms)

Anläggningsavgift för vatten-, spillvatten- och dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät .

VA-taxa för anläggningsavgifter 2022 antogs av kommunfullmäktige 15 september 2016 med indexreglering av Samhällsbyggnadsnämnden 18 november 2020.

Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen

V - Vattenförsörjning             

S - Spillvattenavlopp             

D - Dag- och dränvatten


Taxa

  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för V, S och D    114 511                                                         
  •  Avgift per lägenhet  28 627 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 14 364 kr


För enbostadshus

Vatten, spillvattenavlopp och dagvatten

143 138

Vatten + spillvattenavlopp

125 962

Vatten

 93 041

Spillvattenavlopp

107 355

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2022-06-03

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingenjör
Växeln 0411-57 70 00
E-post: tony.gunnemar@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2022