Taxor och avgifter

Brukningsavgifter 2020 (inkl. moms)

Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

VA-taxa för brukningsavgifter 2020 antogs av kommunfullmäktige 2019-11-21.

Fastigheter med vattenmätare

Typ av ledning Fast avgift per år (kr) Rörlig avgift per m³ (kr)
Vatten 1957,00 18,00
Spillvattenavlopp 1628,50 18,00

Vatten och spillvatten avlopp

3585,50 36,00

 

Fastigheter utan vattenmätare

Fast avgift per år (kr)

Permanentboende

Fritidsboende

Vatten

4117,00

3397,00

Spillvattenavlopp

3788,50

3068,50

Vatten och spillvattenavlopp

7905,50

6465,50

 

Anläggningsavgifter 2020 (inkl. moms)

Anläggningsavgift för vatten-, spillvatten- och dagvatten är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna vid en nyanslutning till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät .

VA-taxa för anläggningsavgifter 2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-09-15 med indexreglering av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20.

Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen

V - Vattenförsörjning             

S - Spillvattenavlopp             

D - Dag- och dränvatten


Taxa

  • Avgift för upprättande av förbindelsepunkt
    för V, S och D    112 480 kr                                                          
  •  Avgift per lägenhet  28 120 kr
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt upprättats 14 060  kr


För enbostadshus

Vatten, spillvattenavlopp och dagvatten

140 600

Vatten + spillvattenavlopp

123 728

Vatten

 91 390

Spillvattenavlopp

105 451

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-21, Uppdaterad 2020-01-10

Kontakt

Tony Gunnemar
Utredningsingen
Växeln 0411-57 70 00
E-post: tony.gunnemar@ystad.se

Taxor vid tömning av brunnar och tankar

Diverse taxor 2020