VA-utbyggnad för en långsiktig hållbar miljö

Majoriteten av invånarna i Ystads kommun är anslutna till det kommunla VA-nätet och behöver inte tänka så mycket på det. Man får sitt dricksvatten i kranen och avloppsvattnet försvinner iväg.

Men det finns även människor som sedan många år har enskilt avlopp och egen vattenbrunn. Många är nöjda medan en del vill ha anslutning till det kommunala nätet.
Vad är det som avgör vem som ansluts och vem som får behålla sin vattenbrunn och sitt enskilda avlopp?

I vårt arbete med Vattenplanen gör vi en analys där vi utifrån ett antal faktorer utreder vilka områden med enskilda avlopp och egna vattenbrunnar som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Först och främst har vi som kommun enligt lag skyldighet att bygga ut vatten- och avloppsförsörjning om det finns behov utifrån människors hälsa eller miljö i området. Dels ser vi till området rent belastnings- och exploateringsmässigt. Har området kanske betydligt fler boende sommartid än under övriga året? Håller området på att växa med nybyggnation som följd?

I vår analys inför en VA-utbyggnad utgår vi från följande kriterier:

  1. Boende och bebyggelsetäthet
  2. Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten
  3. Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten inom skyddsområde
  4. Risk för påverkan på ytvatten i närheten av friluftsbad

Bidrar våra avlopp till övergödning av sjöar och vattendrag?

Ett vanligt förekommande miljöproblem i Sverige i dag är övergödning av våra vattendrag och sjöar, vilket beror på utsläpp av kväve och fosfor. Dessa ämnen finns naturligt i miljön, men när halterna blir för höga rubbas balansen och vi ställs inför faktum som algblomning, igenväxta vattendrag och syrebrist.

Det finns flera orsaker till denna övergödning, varav bristfälliga avloppssystem är en av bovarna i dramat. Vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. Vi på Ystads kommun tar detta på största allvar och i arbetet med Vattenplanen ser vi därför över avloppsanläggningarna i kommunen för att säkerställa att de inte bidrar till detta.

Vi ska ha en väl utbyggd och fungerande avloppsrening och genom denna bidra till förbättrad balans i våra vatten och hållbarhet över tid.

Publicerad 2022-03-14, Uppdaterad 2024-06-17

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)

E-post: tekniska@ystad.se