GDPR och personuppgifter hos oss

Ystads Teater och GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med detta är för att: 

  • underlätta leverans av produkter och / eller tjänster som beställts av dig
  • svara på dina frågor eller klagomål
  • ge dig information om andra produkter och tjänster som vi erbjuder det liknar dem som du redan har beställt eller frågat om
  • meddela dig om ändringar i våra tjänster
  • hjälpa oss att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster

Vi har fått dina uppgifter från dig själv. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett köpeavtal som du ingått.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är VD Lena Åberg Frisk,  lena.frisk@ystad.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på teatern@ystad.se eller via brev till Ystads Teater, Sjömansgatan 13, 271 43 Ystad. Du når vårt dataskyddsombud Thomas Jönssonthomas.jonsson@ystad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerad 2023-05-23, Uppdaterad 2024-06-17