Bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och till följd av detta behöver anpassa din bostad för att kunna fungera i ditt dagliga liv.

Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag kan erhållas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Förflytta sig inom bostaden ex. tröskelborttagning.
  • Sköta sin hygien ex. stödhandtag vid duschplats.
  • Komma in/ut från bostaden ex. ramp eller dörrautomatik.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

Det är endast du som har en funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Om den som ansöker om bidrag är ett minderårigt barn, behövs båda vårdnadsgivarnas underskrifter på ansökan, även om ni inte bor tillsammans.

Finns villkor för bidrag?

Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som nödvändiga och inte kan tillgodoses med andra rehabiliteringsinsatser såsom träning, omdisponering eller hjälpmedel.

Funktionsnedsättningen skall vara bestående eller av långvarig karaktär. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende, eller för så kallat periodiskt boende. Bidrag lämnas inte för åtgärder i särskilda boendeformer genom SoL och LSS-beslut t.ex. gruppbostad/servicebostad.

Finns det begränsningar i bidraget?

När du byter bostad skall du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.

Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.

Krävs medgivande till anpassningsåtgärd?

Fastighetsägare/bostadsrättsförening behöver alltid skriftligt godkänna att anpassning får utföras i din bostad.

Samtliga som står på bostadskontraktet (nyttjanderättshavare) ska lämna sitt medgivande att anpassning får utföras.

Att söka bostadsanpassningsbidrag

Om du bor i Ystads kommun och behöver information och hjälp med ansökan, tag kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare gällande processen att söka bidrag.

Handläggare har telefontid vardagar kl 11-12. Ansökningar behöver lämnas in skriftligt genom ansökningsblankett, som finns att erhålla genom kontakt med bostadsanpassningen, kommunens arbetsterapeut eller hämta i länk i högerspalten.  

Din ansökan behöver kompletteras med intyg från legitimerad sakkunnig såsom t.ex. arbetsterapeut, läkare eller syn pedagog för att styrka din funktionsnedsättning och de problem de medför i din bostad. I samband med intygsskrivning från arbetsterapeut behöver hembesök utföras för att bedöma behov om lämpligast åtgärd.

Vid behov under handläggningsprocessen kan hembesök från handläggare vara aktuellt.  Om behov finns kan handläggare vara dig behjälplig med hantverkskontakter, offertinhämtning samt hantering av faktura. Skriftlig fullmaktsblankett behöver då skrivas, se länk nedan.  

Komplett ansökan innehåller:

¤ Ansökningsblankett

¤ Intyg av arbetsterapuft,läkare eller annan sakkunnig gällande aktuell funktionsnedsättning

¤ Fastighetsägarens skriftliga medgivande

¤ Skriftligt medgivande från övriga som står på bostadskontraktet

¤ Offert, kostnadsberäkning och vid behov ritning av anpassning

 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas till:

Avdelning för Hälsa & Sjukvård
Bostadsanpassning
Spaljegatan 10 A
271 52 YSTAD

Länk till Rehabgruppens hemsida

Önskas mer information om bostadsanpassningsbidrag?

¤ Handbok om bostadsanpassningsbidrag: boverket.se

¤ Sveriges Riksdag: lag(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bostadsanpassning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under 10 år efter beslutets utgång.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar tjänster till oss (digitalt verksamhetssystem). Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystads kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se.

Du når vårt dataskyddsombud här. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerad 2023-01-02, Uppdaterad 2024-03-04

Kontakt

Handläggare:
Eva Holst
Tfn: 0411-577 213
Telefontid vardagar 11:00-12:00
E-post:
eva.holst@ystad.se

Länkar

Läs om kommunens grundutformningsprogram,
Bättre för alla.

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.