Bostadsanpassning

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har ett bestående funktionshinder och måste göra fysiska förändringar i fastigheten för att kunna fungera i sitt boende. Bidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder inte till fritidsbostäder. Bor man i hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även denna bostad anpassas.

Vad lämnas bostadsanpassningsbidrag till?

Handikappskylt

Bidrag lämnas till åtgärder som underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Invändiga åtgärder som kan vara nödvändiga är t ex att ta bort trösklar, iordningställa duschplats, sätta upp stödhandtag, montera in lyftanordning eller installera automatisk dörröppnare. Utvändigt kan det vara att montera ledstänger, ramper eller hårdgörning av mark.

Så här går Du tillväga för att få bostadsanpassningsbidrag:

Kontakta någon av kommunens arbetsterapeuter som gör ett hembesök för att se vilka åtgärder som är nödvändiga att göra. Ibland kan ett hjälpmedel vara tillräckligt för att det skall fungera bra i bostaden. Räcker det inte att anpassa med hjälpmedel skriver arbetsterapeuten ett intyg som ligger till grund för bidragets bedömning. Om inte arbetsterapeuten lämnar ansökningsblankett och uppdragsblankett (i de fall sökanden vill ha hjälp med beställning av åtgärder samt betalning av fakturor) till Dig, finns dessa till höger här på sidan, eller på Social Omsorg.

Kommunens arbetsterapeuter finns hos Rehabgruppen, Spaljegatan 10A, 271 52 Ystad.

Länk till Rehabgruppens hemsida, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt eventuell uppdragsblankett skickas till:

Avdelningen för Hälsa & Stöd
Bostadsanpassning
Spaljegatan 10 A
271 52 YSTAD

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bostadsanpassning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under 10 år efter beslutets utgång.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar tjänster till oss (digitalt verksamhetssystem). Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

Publicerad 2014-01-02, Uppdaterad 2016-02-09

Kontakt

Handläggare:
Eva Holst
Tfn: 0411-577 213
Telefontid vardagar 11:00-12:00
E-post:
eva.holst@ystad.se

Länkar

Läs om kommunens grundutformningsprogram,
Bättre för alla.

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.